X
تبلیغات
علمی

علمی

 

نام فارسی : سوسک برگخوار سیب زمینی یا سوسک کلرادو

نام علمی : Ptinotarsa desemlineata یا Leptinotarsa decemlineata.

حشره کامل

لارو حشره

مناطق انتشار

یکی از مهمترین آفات سیب زمینی در نقاط مختلف جهان است.اولین بار در سال 1811 در ایالت کلرا جمع آوری شد و در سال 1363از اردبیل گزلرش گردید.این آفت قرنطینه ای اکنون در غرب کشور ،آستارا ،همدان و کردستان گزارش شده است.

گیاهان میزبان

این آفت سیب زمینی را ترجیح میدهد اما در صورت نبود میزبان ارجح ازگوجه رنگی ،فلفل؛توتون،تاج خروس ،گون و تاتوره نیز تغذیه مینماید.(و تاجریزی)

مورفولوژی

حشره کامل: طول بدن 9تا11 میلیمتر ،عرض 6میلیمتر ،به شکل بیضی کشیدهو در سطح پشتی برآمده ودر روی پیش گرده تعدادی لکه های سیاهرنگ وجود دارد که یک جفت لکه میانه بزرگتر از همه بوده و به صورت قرینه بالپوشها زرد مایل به قرمز حنایی بوده و روی هریک از آنها 5نوار تیره مشاهده میشود (جمعا ده نوار شاخکهای 11مفصلی )حشرات بالغ ماده کمی حجیمتر و با وزن بیشتر از حشرات بالغ نر هستند.

تخم:تخم بیضی شکل ،به طول 1.2 میلیمتر ،ابتدا زرد رنگ و به تدریج نارنجی رنگ میشود.تخمها دسته ای روی برگ ها یا گاها روی زمین

لارو:4سن لاروي دارد،اندازه لارو بالغ 12تا15ميليمتر است.ابتدارنگ قرمز آجري و در مراحل انتهايي به رنگ زرد صورتي در مي ايند.هر يك از بندها داراي برجستگي هاي مودار مي باشد.شكم بزرگ و قوسي شكل بوده وهر طرف آن دو لكه سياه دارد .لاروهاي سن 1به صورت دسته اي در كنار يكديگر قرار دارند و* ژراكنده ميشوند و به صورت نامنظم از لبه برگ ها تغزيه مينمايند.لارو * در برخي از موارد ممكن است با لارو كفشدوزك اشتباه شود.

شفيره:شفيره ها به طول 8تا11ميليمتر و به رنگ زرد مايل به صورتي بوده ودر داخل لانه شفيرگي در عمق 2تا3سانتيمتر خاك تشكيل ميشوند.اين حشره معمولا مرحله پيش شفيرگي راروي گياه سپري مينمايد.

خسارت

اين حشره يكي از 15 آفت مهم گياهان جهان است.مراحل مختلف لاروي و حشره بالغ آن از برگهاي سيب زميني تغزيه ميكنند.خسارت لاروها بيشتر است.لاروها و حشرات بالغ به ترتيب در طول زندگي خود 40 و 9.65 سانتي متر مربع از برگ را مورد تغزيه قرار ميدهند.در آلودگي شديد تمام برگها خورده ميشود.*شرايط محصول تقريبا 50%كاهش ميابد.در محصولات بادمجان و گوجه فرنگي ميوه هاي نارس مورد حمله قرار ميگيرد.اين آفت ناقل بيماري ويروسي و باكتريايي سيب زميني مانند pseudomonas solanacearum نيز ميباشد.

زيست شناسي: دوره زندگي اين حشره شامل 7مرحله:)تخم-4سن لاروي-شفيره –بالغ)است .زمستان به شكل حشره كامل در عمق 20 تا 40 سانتيمتري خاك يا در داخل محموله هاي سيب زميني در انبار سپري ميكند.حشرات كامل در شرايط اردبيل در ارديبهشت فعال ميشوند(دما در اين زمان12.5درجه است)اين حشره به رطوبت كم و دماي زياد حساس بوده و از بين ميرود.

دوره جنيني9.5روز ،دوره لاروي 22روز، دوره شفيرگي در خاك 18.5 روز .دوره رشد از تخم تا طول دوره نسل اول اين آفت 50تا55روز و نسل دوم40تا 45روز در شرايط آزمايشگاه (*رطوبت 55%) 37.5 روز بوده است.ميانگين تعداد تخم در هر دسته 80عدد است.

حشرات كامل پس از ظهور جفت گيري و تخم ريزي مينمايند.در سطح زيرين برگها مقدار 300تا800عدد.اين حشره قدرت پرواز خيلي بالايي داشته و شعاع پرواز آن تا 350كيلومترهم ميرسد.علاوه بر اين آفت با غده و خاك آلوده نيز منتقل ميشود.

اين آفت 1تا4 نسل دارد ولي درشرايط اردبيل 2نسل دارد.

يكي از وي‍گيهاي سوسك كلداور حركت آن از داخل مزرعه به سمت حاشيه مزارع و تجمع 2گونه در پاييز و 2نسل آخر قبل از زمستان گذراني ميباشد.

كنترل

الف-قرنطينه اي داخلي

ب-مكانيكي

-برداشت محصول آلوده

-جمع آوري وانهدام حشرات كامل و دستجات تخم در آغاز فصل زراعي

ماشين جمع آوري سوسك كلورادو بنام viocollector در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا صورت گرفته است.

ج-زراعي

-كشت كردن سيب زميني (كشت زود هنگام بذور سيب زميني باعث رشد سريعتر آن و مقاومت به آفت ميشود)

-تناوب زراعي با گياهان غير ميزبان مثل گندم و چاودار

-استفاده از گياهان تله مثل سيب زميني در اطراف مزرعه قبل از كشت اصلي

-استفاده از واريته هاي زودرس و برداشت سريع محصول : مواد غذائي از دسترس حشره كامل در آخر فصل خارج شده و سوسك زمستان گذران ضعيف خواهد شد.

د-استفاده از واريته مقاوم

آزمايشات نشان داده كه بعضي از واريته ها متحمل ترند

ه-بيولوژي

1-قارچ بيماريزاي Beaveria bassiana بيماريزاي مراحل مختلف مخصوصا حشرات كامل زمستان گذران در شرايط طبيعي

2-عنكبوت پا دراز Phalangiun sp از تخم آفت تغذيه ميكند.

3-سن شكار گر Rhinocoris punctiventris شكارچي حشره كامل.

4-بالتوري سبز Chrysoperla cavnea لارو اين حشره از تخم آفت تغذيه ميكند.

5-نماتدها

و-استفاده از حشره كش هاي ميكروبي Bacillus thurinyiensis var. tenebrionis

خصوصا مخلوط با پودر حنا 72% تلفات ايجاد ميكند

نام فارسی : کرم خراط

نام علمی : Zeuzera pyrina

نام انگلیسی : Leopard moth

حشره بالغ

لارو حشره درون بافت چوب

با اسامی پروانه فری و پروانه خراط درختان میوه یا شب پره پلنگی نیز نامیده می شود.

انتشار و پراکندگی

ابتدا در سال 1315 توسط افشار گزارش شده است. در تمام مناطق کشور انتشار دارد .

میزبان ها

حدود 150 گونه گیاه میزبان دارد . درختان افرا،شاه بلوط هندی ، توسکا، زبان گنجشک گردو، زیتون،صنوبر،بلوط و نارون از میزبان های جنگلی این آفت در ایران هستند . الب درختان میوه نیز از میزبان های این آفت هستند .

اهمیت و خسارت

لارو این پروانه چوبخوار بوده و به اغلب درختان میوه و غیره مثمر و در نهالستان ها به نهال ها حمله می کند در تمام مناطق کشور با درجه اهمیت اقتصادی بالا انتشار دارد .

مورفولوژی

بالغ : حشره کامل پروانه ای است که عرض بدن با بالهای باز در ماده ها 60 تا 70 میلی متر و در نرها 35 تا 40 میلی متر است . بال های جلویی و عقبی سفید همراه با لکه های گرد متمایل به آبی است . شاخک در حشره ماده 35 مفصل و در نر 49 مفصلی است .

تخم : تخم حشره غلطکی شکل به طول 3/1 میلی متر و عرض یک میلی متر و گوشتی رنگ می باشد.

لارو : لارو کامل به طول 60 میلی متر

شفیره : 40 میلی متر و به رنگ قهوهای مایل به زرد است .

بیولوژی

این آفت در ایران هر دو سال یک نسل دارد و زمستان را بصورت لارو به سر می برد . در اواسط بهار لارو ها کامل شده تبدیل به شفیره می شوند . و حدود دو هفته بعد شب پره ها ظاهر می شوند . در کرج ظهور پروانه ها از خرداد ماه شروع و تا شهریور ادامه دارد . سپس حشرات نر و ماده جفت گیری کرده و حشره ماده تخم های خود را بصورت دسته های بزرگ و در دهانه سوراخ خروجی خود روی تنه یا شاخ ها قرار می دهد . گاهی نیز تخم ها بصورت پراکنده در جاهای دیگر گذارده می شود . هر حشره ماده حدود 800 عدد تخم می گذارد .

نام فارسی : کرم ریشه خوار صنوبر

نام علمی : Capnodis miliaris

 در سال 1340 توسط فرح بخش گزارش شده است . در تمام مناطق کشور به استثناء نواحی شمالی کشور انتشار دارد.

میزبان

صنوبر ، خیار ، بید

خسارت

فعالیت لارو از ناحیه طوقه درخت آغاز شده وبه تدریج با حفر دالانهای عریضی به طرف ریشه های قطور پیشروی می کند.

مورفولوژی

حشره کامل سوسکی است به طول 30 تا 40 میلیمتر ، به رنگ سیاه مات که پوشش از پودر سفید مایل به خاکستری برروی سینه و بال پوشهای آن مشاهده می شود . طول لارو کامل 70 تا 80 میلیمتر و رنگ آن سفید شیری است .

بیولوژی

حشره ماده تخم های خود را به طور پراکنده و یا رشته ای در پای درختان میزبان قرار می دهد و در نشو و نمای خیس تخم کوتاه و تحت تاثیر عواملی از قبیل حرارت و رطوبت خاک متغیر بوده و به طور متوسط 10 روز طول می کشد لارو بالغ داخل ریشه تبدیل به شفیره شده و پس از 25 روز حشره کامل ظاهر می گردد و تا مرحله بلوغ جنسی مدتی از برگ و جوانه درختان میزبان تغذیه می کند . دوره زندگی این حشره در طبیعت معمولا دو سال و گاهی بیشتر نیز طول می کشد .

روشهای کنترل

 صنوبر گونه Populus nigra وگونه های خارجی به این آفت حساسیت بیشتری دارند .

در محیط های کم آب و خشک ایران فراوان تر است لذا دقت در آبیاری و تقویت قلمسان ها و کاشت ارقام مقاوم اهمیت فوق العاده دارد .

نام فارسی : سوسک چوب خوار صنوبر

نام علمی : Melanophila Picta

خانواده : Buprestidae

این حشره در ایران ابتدا در سال 1323 توسط افشار گزارش شده است . در تمام مناطق کشور گسترش دارد.

میزبان ها

بید ، زبان گنجشک ، صنوبر و نارون

لارو این سوسک از تنه و ناحیه کامبیوم درختان میزبان خود تغذیه می کند . حمله آفت روی درختان گاهی بقدری شدید است که ممکن است صدها سوراخ خروجی حشره روی تنه درخت دیده شود . درختان جوان بر اثر حمله آفت اغلب خشک شده و از بین می روند ولی درختان کهن مقاومت نموده ، ضعیف و ناتوان می شوند .

مورفولوژی

حشره کامل سوسک کوچکی است بطول 10 تا 12 میلیمتر و برنگ سیاه مات که روی هر یک از بالپوشهای آن 5 تا 6 لکه زرد رنگ مشاهده می شود.

تخم:بطول 1 و عرض 0.5 میلیمتر و ابتدا زرد لیموئی است .

لارو:سفید رنگ بدون پا و قسمت قدامی بدنش متورم است .

بیولوژی

زمستان بصورت لارو در ناحیه چوب و زیر پوست درختان بسر می برد . در اواخر بهار حشرات کامل ظاهر شده و در ساعات گرم و آفتابی فعالیت کرده و پس از جفت گیری حشره ماده تخم های خود را از اواخر تیر ماه روی شاخه ها و شکاف چوب می گذارد . دوره لاروی حشره دو سال طول می کشد و لارو در داخل چوب دالانهای نامنظمی ایجاد می کند . پس از آنکه لارو بحد کامل خود رسید ، چوب را سوراخ کرده و از آن خارج می گردد . سوراخ فرومی حشره بیضی شکل و قطر بزرگ آن 6 تا 8 میلیمتر است . تعداد تخمهای گذاشته توسط هر حشره ماده 51 عدد ، دوره جنسی 8 روز ، 5 روز دوره پیش شفیرگی و دوره شفیرگی 14 روز (8)

روشهای کنترل

-چون لارو حشره فعالیت داخلی در چوب دارد ، لذا سمپاشی علیه آن موفقیت آمیز نیست .

-درختان آفت زده معمولا کانون آلودگی بوده و باید این گونه درختان را برید و سوزانید .

-سم پاشی روی حشرات کامل در زمان تخمریزی می تواند موثر واقع شود و برای این منظور روی تنه درختان را با یکی از سموم کلره و یا دز بسیار بالا سمپاشی می نمایند .

نام فارسی : سرخرطومی حنایی خرما

نام علمی : Rhynchophorus ferrugineus

سرخرطومی حنایی خرما تا سال 1369 جزء آفات قرنطینه ای ایران بود اما در سال سال 1369 در سیستان و بلوچستان گزارش گردید. اکنون این آفت در منطقه سروان و در حومه هوشک ، آسپیج ، محمدی ، زنگیان ، سرجو انتشار دارد.

حشره کامل سرخرطومی حنایی رنگ هنگام خروج از پیله به رنگ قهوه ای مایل به قرمز می باشد.روی پرونوتوم 3 لکه تیره رنگ وجود دارد و روی بالپوش 6-7 خط طولی تیره دیده می شود.

این آفت در زمستان بجز تخم و لاروهای اولیه ، بقیه حالات زندگی حشره دیده می شود.معمولا در بهار همزمان با شروع خسارت سوسک های سرخرطومی پرواز خود را شروع می کنند.در آلودگی های اولیه خسارت از تنه خوش ها شروع می شود و پس از رسیدن به بافت های مریستمی و بافت های زنده ، داخلی تنه ، ابتدا حشره با خرطوم سوراخی ایجاد نموده و سپس به وسیله تخمریز ، تخم را در انتهای سوراخ می گذارد.هر حشره ماده 170-350 تخم می گذارد.خسارت اصلی مربوط به تغذیه و تخریب بافتها توسط سنین مختلف لاروی است.

نام فارسی : مگس میوه مدیترانه ای یا مگس مرکبات

نام علمی : Ceratitis capitata

اهمیت اقتصادی

این مگس بسیار پلی فاژ باعث خسارت به دامنه وسیعی از میوه های خانواده های مختلف می شود.

میزبانها

این آفت بسیار پلی فاژ بوده و به درختان میوه: سیب، زردآلو، آووکادو، مرکبات، نانگی، گواوا، انجیر، انگور، لیچی، انبه، پاپایا، هلو، گلابی، آلو، به، و گوجه فرنگی حمله می کند.

لیست میزبانها

Citrus, Coffea (coffee), Averrhoa carambola (carambola), Capsicum frutescens (chilli), Carica papaya (papaw), Citrus aurantium (sour orange), Citrus reticulata (mandarin), Citrus sinensis (navel orange), Coffea arabica (coffee (arabica)), Cydonia oblonga (quince), Eugenia uniflora (surinam cherry), Ficus carica (fig), Garcinia mangostana (mangosteen), Lycopersicon esculentum (tomato), Malus pumila (apple), Manilkara zapota (sapodilla), Prunus armeniaca (apricot), Prunus domestica (damson), Psidium littorale (strawberry guava), Pyrus communis (European pear), Syzygium aqueum (watery rose-apple), Syzygium cumini (black plum), Syzygium jambos (rose apple), Syzygium malaccense (malay-apple), Terminalia catappa (Singapore almond), Theobroma cacao (cocoa), Ziziphus jujuba (common jujube), Psidium guajava (guava), Annona reticulata (bullock’s heart), Eriobotrya japonica (loquat), Mangifera indica (mango), Persea americana (avocado), Prunus persica (peach), Vitis vinifera (grapevine), Carissa macrocarpa, Litchi chinensis (lichi).

مناطق انتشار

اصفهان ، تهران ، فیروزکوه ، ورامین و بیشتر مناطق ایران.

علائم خسارت

محل تخمگذاری به صورت نقاطی روی میوه های مورد حمله مشاهده می شود.

شکل شناسی

این آفت مانند سایر گونه های Ceratitis sp. دارای بالهای نوار دار و سپرچه متورم است که دارای نقوش زرد و سیاه است. وجود نقش و خال خاکستری در قاعده سلولهای بال گونه هایCeratitis sp. را از سایر گونه های خانواده Tephritidae جدا می سازد.

بالغین

رنگ: نوارهای بال و رنگ عمومی بدن قهوه ای ، نوار Costal از زیر انتهای رگبال R1شروع شده و از رگبال عرضی Discal توسط ناحیه ای شفاف در انتهای R1 جدا می شود. قسمت نوک رگبال M توسط ناحیه Infuscate قطع نمی شود.

سر: جفت موی Orbital جلویی به هیچ وجه تغییر نیافته است.

سینه: سپر دارای نقوش سیاه و زرد با نوارها یا نواحی زرد رنگ که به حاشیه می رسند و هر موی نوک سپرچه ای((apical scutellar در قاعده یا چسبیده به نوارهای زرذ است. ران پای میانی در نرها بدون موی ستبر شکمی ، ساق پای میانی دارای ردیفهایی از موهای ستبر در نیمه انتهایی لبه های جلویی و عقبی است که سیمایی پر مانند به آن می دهد. طول بالها 6-4 میلیمتر است. نرهای بیشتر گونه های زیر جنس Pterandrus دارای ردیفهای از موهای ستبر روی لبه های عقبی و جلویی ساق پای میانی داشته و سیمایی پر مانند به آن می دهد. C.rosa از بیشتر افراد این زیر جنس بواسطه این خصوصیت و نداشتن موی ستبر روی سطح زیرین ران پای میانی قابل تشخیص است. نرهای زیر جنس Ceratitisهمچنین بدون پیوست های قاشقی در سر می باشد. متاسفانه روش ساده ای برای تشخیص ماده ها به جز گونه های Pterandrus-که دارای نوارهای بال و بدن عموما قهوه ای رنگ که در مقایسه با لکه های زرد رنگ C.capitataاست- وجود ندارد.

نام فارسی : کرم شاخدار گوجه فرنگی

نام علمی : Manduca quinquemaculata

لارو های این شب پره از گیاهان خانواده سولاناسه تغذیه می کنند گیاهانی مانند سیب زمینی ، گوجه فرنگی ، بادمجان و غیره ، حشره بالغ از شیره گیاهان تغذیه می کنند.

کنترل

جمع آوری دستی : اندازه بزرگ کرم شاخدار جمع آوری آنها را بوسیله دست آسان کرده است.

زراعی  : شخم شاخ بعد از برداشت محصول که می تواند تا 90 % آفت را کنترل کند با از بین بردن لارو ها و شفیره های در داخل خاک.

بیولوژیک : استفاده از Bacillus thuringensis یا BT و استفاده از زنبور های پارازیت لارو.

نام فارسی : کنه زنگار مرکبات

نام علمی : phyllocopurta oleivore

خسارت روی میوه

خسارت شدید روی میوه

خسارت روی برگ

فیزیولوژی
كنه بالغ حدود 12/0 ميلي متر طول دارد و داراي بدن كشيده و به رنگ زرد روشن مي باشد گاهي در مرحله بلوغ رنگ زرد متمايل به قهوه اي به خود مي گيرند ،همچنين در سطح زيرين بدن مجهز به 5 رديف موهاي حسي مي باشند كه به روي پايه هاي مخروطي قرار گرفته است پاها در اين گونه كوتاه و مجهز به ناخن هايي شبيه به پر مرغ  مي باشد در انتهاي بدن مجهز به 2 جفت بادكش مي باشد كه با آن به سطح تكيه گاه ميچسبند ،اين كنه در زمستان به شكل حشره كامل روي شاخه و برگ درختان ديده ميشود ولي فعاليت آن كند است هر كنه ماده حدودا 20 تا 30 عدد تخم ميگذاردتخم ها كروي و به رنگ زرد متمايل به كرم هستند و اندازه آنها ¼ اندازه كنه بالغ است . تخم ها با توجه به شرايط محيط در طول  مدت 2 روز تا 10 روز تفريخ مي شوند اين حشره هر 8 تا 10 روز مي تواند يك نسل ايجاد كند.

خسارت كنه زنگار مركبات
كنه ها داراي تيپ دهاني مكنده –زننده هستند و با پاره كردن بافت برگ و ميوه و مكيدن شيره گياهي باعث ضعف شديد درخت مي شوند به نظر مي رسد كه كنه ها براي تغذيه ميوه هاي نارس را ترجيح مي دهند.
این کنه با پاره کردن بافت برگ و میوه و مکیدن شیره گیاهی باعث ضعف شدید درخت نیز می گردد این آفت در شمال ایران به نام مخملک معروف است زیرا روی درخت های نارنج و پرتقال باعث مخملی شدن میوه ها ( حالت زنگار) می شود. ولی خسارت آفت روی میوه های لیمو به رنگ خاکستری مایل به قهوه ای می باشد و روی این اصل به آن کنه نقره ای گفته می شود. این کنه از سطح خارجی میوه های با قطر بزرگتر از 2/1 سانتیمتر تغذیه می کند. تغذیه باعث ضخیم شدن پوست میوه های سالم می شود. بیشترخسارت کنه زنگار در اواخر بهارو تابستان اتفاق می افتد. در طول تابستان به علت گرمای هوا فعالیت کنه کم می شود.

خسارت كنه زنگار در
1)سر شاخه ها : سر شاخه هاي سبز در اثر آسيب كنه قهوه اي مي شوند چنين صدماتي ممكن است باعث از بين رفتن درخت شود
2)در برگ ها: آسيب در سطح فوقاني برگ و به صورت مناطق قهوه اي رنگ كوچكي ظاهر ميشود و برگ به حالت رزت در ميآيد يعني تقارن آن از بين رفته و لبه هاي آن به بالا متمايل ميشود .بزرگترين صدمه برگ زماني اتفاق ميافتد كه پايين ترين سطح برگ نيز مورد تغذيه قرار ميگيرد .
3)در ميوه ها : ميوه هايي كه تازه شكل گرفتند فاقد مايع سلولي لازم براي حمايت از خود در برابر كنه ها هستند و به همين دليل كنه ها آنها را ترجيح ميدهند .
با رشد ميوه و گرم شدن هوا جمعيت كنه نيز افزايش ميابد ،آنچه از نظر اقتصادي حائز اهميت است كند شدن و سركوب رشد ميوه توسط اين آفت است خسارت ناشي از آن به دليل به وجود آمدن زنگار روي سطح ميوه از درجه تازگي آن ميكاهد و نيز باعث افتادن ميوه هاي آسيب ديده از درخت ميشود.

نام فارسی : جوانه خوار کاج

نام علمی : Rhyacionia buoliana

Syn.:Evetria buoliana ، Phalaena buoliana ، Tortrix buoliana ، T. gemmana ، T. xylostena

خانواده : Tortricidae

حشره بالغ

این حشره ابتدا در ایران در سال 1362 توسط عبائی گزارش شده است.در استانهای شمال کشور انتشار دارد و منحصراً از جوانه های درختان کاج تغذیه می نماید و سبب جاروئی شدن و چنگالی شدن جوانه ها شده و در شرایط حاد بدشکلی و پیچیدگی در تنه اصلی درخت ایجاد می کند.اهمیت اقتصادی این آفت زیاد است.

مرفولوژی

بالغ

حشره کامل پروانه ای است که عرض آن با بالهای باز 17 میلی متر است.سر شب پره زرد مایل به سفید و سینه آن قرمز رنگ است.بالهای جلوئی قرمز آجری با نقوش زرد می باشد.بالهای عقبی خاکستری مایل به قهوه ای است.

تخم

تخم ها عدسی شکل و حدود یک میلی متر طول دارد.

لارو

لاروها قهوه ای رنگ و سر آن سیاه رنگ است.طول لارو کامل از 20 تا 35 میلی متر گزارش شده است.

بیولوژی

در شرایط آب و هوایی گیلان پروانه ها از هفته آخر اردیبهشت ماه ظاهر می شوند و این موقع مصادف با کامل شدن نسبی جوانه های بهاره کاج است.اوج پرواز پروانه ها در هفته سوم تا چهارم خرداد ماه است.ابتدا نرها و سپس در آخر دوره ماده ها ظاهر می شوند.ختم پرواز در نیمه اول تیرماه است.حشرات کامل بعد از ظهرها و بیشتر هنگام عصر پرواز خود را آغاز نموده و حشره ماده شب پس از جفت گیری تخمریزی می کند.تخم ها اغلب به صورت منفرد بهن ندرت 2 تا 3 تایی روی فلس های انتهائی جوانه اصلی یا قدری پایین تر روی سطح داخل غلاف سوزنها گذاشته می شود.تخمریزی بین ساعات 18 تا 20 انجام می گیرد.تعداد تخم هر ماده 116 تا 168 عدد است.دوره جنینی 11 تا 14 روز است.لاروهای جوان پس از خروج از تخم تا نیمه تیرماه در ته سوزنها به تغذیه پرداخته و سپس به دیاپوز رفته و تا پایان زمستان به همین حالت داخل جوانه ها به سر می برد.از اوائل بهار پس از ترک پناهگاهای زمستانی خود در جستجوی جوانه های تازه تغذیه مجدد را آغاز می کند و تا نیمه اردیبهشت به سرعت تغذیه نموده و سپس تبدیل به شفیره می شود.بنابراین حشره فقط یک نسل در سال دارد.

کنترل

شفیره های این پروانه معمولاً تا حدود 22% توسط زنبور پارازیتوئید Coccygomimus turionellae پارازیته می شوند.

نام فارسی : شب پره شهد خوار

نام علمی : Macroglossum stellatarum

خانواده : Sphingidae

این شب پره در سال تقریبا 2 نسل دارد.لارو های این حشره از علف های هرز تغذیه می کنند و حشرات بالغ از شیره ( نکتار ) گیاهان.طول خرطوم در این گونه بسیار بلند است و حشره بالغ قادر به حرکت در جا است.اصولا این حشرات را می توان هنگام غروب و شب در حال پرواز دید و روز ها در پناگاه به دور از نور یافت می شوند.

به احتمال زیاد در بیشتر مناطق ایران بتوان این حشره را یافت ، این حشره در مناطق گرم فقط در فصل تابستان و در مناطق خنک در تمام طول سال فعالیت دارد.

حشره بالغ در حال تغذیه

لارو حشره در حال تغذیه

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم شهریور 1390ساعت 9:31  توسط مهندس  | 

شب پره زمستانی، کرم طوقه بر

 

Agrotis segetum
شب پره زمستانی، کرم طوقه بر
Winter Moth, Cutworms

مقدمه:

   شب پره زمستانی که در تمام مناطق ایران شیوع دارد علاوه بر چغندرقند به ریشه و طوقه عده ای دیگراز گیاهان زراعی از قبیل: پنبه, خیار, کدو, سیب زمینی, یونجه, آفتابگردان, ذرت, کنجد, سوزا, بادمجان, گوجه فرنگی, هویج و گندم حمله می کند و در ابتدای رویش گیاهان مذکور که جوان هستند صدمه زیادی می زند.

شکل شناسی :

 حشره کامل شب پره بزرگی است که رنگ بالهای رویی آن متغیر است و از قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره متمایل به سیاه دیده می شود.مهمترین علامت مشخصه شب پره ها وجود سه لکه روی هریک از بالهای رویی میباشد که ترتیب قرارگرفتن آنها از قاعده بال عبارت است از:یک لکه کشیده که تقریبا بشکل مثلث یا منقار پرندگان است سپس یک لکه گرد تقریبا در وسط بال و یک لکه لوبیایی در نزدیکی راس بال قرار گرفته است. اطراف لکه های گردو لوبیایی را خط سیاهی احاطه کرده که کاملا آنها را مشخص میکند بالهای زیری پروانه روشن است .عرض پروانه ها با بالهای باز در حدود  27-30وطول آنها 14-22 میلیمتر است. شکل تخمها نیمکره ای و قاعده آنها مسطح است.

در طول پشت بدن لارو یک نوار باریک روشنی وجود دارد که گاهی جریان خون اززیرآن نمایان است. پشت سینه اول یک لکه قهوه ای یا سیاه رنگ پهن وجود دارد در سایر حلقه های بدن لارو خالهای سیاه زگیل مانندی دیده می شود که روی هریک از آنها یک مو وجود دارد. شفیره ها درون گهواره های بیضی شکلی که بوسیله لارو از خاک ساخته میشود در زیر خاک قرار دارند. در انتهای بدن شفیره تعدادی خار وجود دارد دو عدد آنها بزرگ و بشکل قلاب بوده و کاملا نمایان هستند و بقیه کوچکتر بوده و با چشم مشخص نیستند.

طرز خسارت:

لارو شب پره زمستانی از قاعده دمبرگها و گردن (طوقه) ریشه چغندر و سایر گیاهان تغذیه می کند و در نتیجه یک حفره  نسبتا بزرگی در طوقه گیاه بوجود می آید که باعث قطع ریشه از ساقه و خشکیدن گیاه جوان می گردد. خسارت لاروهای شب پره زمستانی در مزارع  چغندر کرپه و جوان فوق العاده زیاد و با اهمیت است و چنانجه تراکم آفت در بعضی از مزارع کرپه زیادباشد منجر به نابودی زراعت ودوباره کاری می گردد.خسارت آن گاهی باعث از بین رفتن کامل مزرعه گوجه فرنگی در مرحله نشاء می شود.

زیست شناسی:

شب پره زمستانی معمولا زمستان را به صورت لارو بالغ در عمق 15-10 سانتیمتری خاک می گذراند.در بهار پس از گرم شدن هوا لاروهای بالغ از عمق زمین به طرف سطح خاک(حدود 6-5 سانتیمتری) بالا می آیند و برای خود لانه ای از خاک به شکل گهواره تهیه می کنند و در داخل آن تبدیل به شفیره می گردند. پس از مدتی که در حدود 15 تا 20 روز طول می کشد از درون شفیره ها شب پره ها بیرون می آیند. موقع خروج شب پره های زمستانی در بهار بستگی به درجه حرارت و رطوبت دارد بنابراین تعیین موقع دقیق آن مشکل است.

حشره کامل تخمهایش را به طور تک تک و یا دسته های چند تایی(از 1تا8 عدد) در پشت برگ های چغندر و یا علفهای هرزی مانند پیچک, سلمه و پنیرک قرار می دهد. تخمها در شرایط مساعد 4 تا 5 روز بعد باز می شوند و لاروهای جوان خارج می گردند و در ابتدا از برگهای جوان تغذیه می کنند و پس از عوض کردن پوست که مدت زیادی طول نمی کشد  وارد سن دوم می شوند و از این مرحله به بعد پای بوته های چغندرمی روند . لاروها روز را در زیر خاک پای بوته ها  درحالت استراحت و یا مشغول تغذیه از گردن ریشه (طوقه) هستند و از اوایل غروب به بعد بیرون می آیند وبه تغذیه   شدید خود از انتهای دمبرگها و طوقه ادامه می دهند.

 دوران لاروی در شرایط مساعد حدود یک ماه به طول می انجامد و دراین مدت پنج مرتبه پوست عوض می کنند تا به مرحله تکامل برسند و پس از آن در داخل خاک   تبدیل به شفیره می گردند. اولین نسل آفت که از نیمه اول اردیبهشت ماه شروع می گردد برای مزارع چغندر بسیار خطرناک و صدمه آن شدید است و همچنین نسل سوم آن در مزارع چغندربذری در شهریور ماه خسارت فوق العاده ای به محصول وارد می کند.این آفت بسته به شرایط محیطی 4-3 نسل در سال دلرد که خسارت نسل بهاره آن از همه مهمتر است.

مبارزه:

تشخیص موقع مبارزه با شب پره در مزارع چغندر بسیار آسان است زیرا در اثر تغذیه لارو از گردن ریشه بوته ها پلاسیده می گردند و صبح زود این علامت به خوبی نمایان است . چنانچه خاک این بوته ها کمی عقب زده شود لاروهای شب پره زمستانی در نزدیکی طوقه گیاه و یا کمی دورتر به حالت مارپیچ مشاهده می گردند. بعلاوه طوقه بوته های خسارت دیده سیاه شده و حفره ای در آنها دیده می شود. بنابراین از اوایل اردیبهشت ماه که موقع بروز افت می باشد باید مزارع را همه روزه بازدید کرد.

از عواملی که به مبارزه شیمیایی کمک می کنند :

شخم عمیق بعد از برداشت محصول برای از بین بردن لاروها

وجین علفهای هرز مزرعه چغندر و نابود کردن آنها در بهار

کولتیواتور زدن زراعت

دادن یخ آب زمستانه

نحوه مبارزه شیمیایی:

برای مبارزه شیمیای از طعمه پاشی استفاده می گردد.

طعمه شامل:

لیندین 25% (به صورت امولسیون یا پودر) 600تا 1000گرم

سبوس گندم (یا کنجاله تخم پنبه)           100 کیلوگرم

آب                                             50 لیتر

طرز تهیه طعمه بدین ترتیب است که ابتدا سم را در آب کاملا حل کرده و به تدریج روی سبوس می ریزند و با پارو خوب مخلوط می کنند. طعمه نباید خیلی خشک باشد که در موقع پاشیدن باد آنرا ببرد و همبنطور نباید رطوبت آن زیاد باشد که بهم چسبیده و به صورت خمیر در آید.مقدار طعمه مسموم در هکتار بسته به نوع زراعت که خطی یا کرتی باشد فرق می کند و معمولا حدود80 کیلوگرم است . موقع پخش طعمه هنگام عصر و غروب آفتاب است که لارو ها از زیر خاک بیرون می آیند و در صورت لزوم باید طعمه پاشی را 4 تا 5 روز بعد تکرار کنند.

شکل1) سمت چپ: هد الکترواستاتیک. سمت راست: هد الکترواستاتیک نصب شده بر روی سمپاش پشتی موتوری.

 

با نصب این هد بر روی سمپاش های موتوری پشتی و سمپاشی مزارع و باغات توسط آن، آلودگی محیط زیست که از طریق بادبردگی ذرات سم ایجاد می شود کاملا از بین می رود و دلیل آن نیز اینست که ذرات سم باردار شده، مستقیما روی سطوح گیاهان می چسبند و این کار تنها توسط هد اسپری کننده الکترواستاتیک انجام می شود.

 

این هد توربو دیسکی که توسط محققان مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی طراحی شده است، دارای یک الکترود حلقوی است که می تواند با حداقل ولتاژ که از طریق موتور سمپاش تامین می گردد، محلول سم را به قطرات ریز و باردار تبدیل و با قدرت پرتاب 5/6 متری به صورت یکنواخت روی سطوح گیاهان بپاشد. با باردار شدن ذرات سم توسط این هد مصرف سم در مقایسه با سمپاش های معمولی حداقل %67 کاهش یافته و تمامی قسمت های فوقانی و تحتانی گیاه همزمان با قطرات سم پوشش داده می شوند (شکل2). در ضمن از سوختن گیاه که به دلیل تجمع قطرات سم بر روی گیاه اتفاق می افتد جلوگیری می گردد. از طرف دیگر راندمان نشست ذرات سم بر روی گیاه چهار برابر بهبود یافته و مصرف سم به 600 میلی لیتر در هکتار کاهش و مصرف آب نیز چهار برابر کمتر می گردد.

 

 

 

شکل2) سم خارج شده از سمپاش سطح رویی برگ را آغشته کرده و سطح پشتی نیز به دلیل باردار بودن، ذرات سمی را که از کنار آن عبور می کنند جذب کرده و به سمت خود بر می گرداند.

 

از دیگر مزایای هد الکترواستاتیک می توان به سادگی ساختمان، در دسترس و ارزان بودن آن اشاره کرد. این هد را می توان به راحتی بر روی تمامی سمپاش های موتوری پشتی نصب نمود. کار با آن ساده بوده و به دلیل قدرت پاشش سم و پوشش بالا در واحد سطح سرعت سمپاشی در مقایسه با دیگر سمپاش ها افزایش یافته و زمان سمپاشی کاهش می یابد.

 

سیستم اسپری این هد بسیار دقیق بوده و میکرونر آن قادر است تا ذرات را به طور یکنواخت خرد کند. با باردار شدن ذرات، سطح رویی و پشتی برگ توسط ذرات سم پوشش داده می شود (شکل ۳). لازم به ذکر است که جهت باردار کردن ذرات، این سیستم نیاز به منبع تغذیه و برق اضافی ندارد و نیروی لازم از شمع موتور تامین می گردد. در نهایت با باردار شدن ذرات، میزان ریزش (شره کردن) و بادبردگی سم نیز کاهش می یابد.

 

از مهمترین مزایای سمپاش های الکترواستاتیکی با هد توربودیسکی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش راندمان در تولید.

کاهش آلودگی محیط زیست با جلوگیری از باد بردگی.

کاهش مصرف سم و آب.

کاهش میزان آلودگی محصولات کشاورزی به سموم گیاهی.

بهبود نشست سموم بر روی تمامی سطوح گیاه.

کاهش تلفات حشرات مفید و محصولات مزارع مجاور.

کاهش هزینه ها.

 

منابع:

۱- فیلم آموزشی معرفی هد سمپاش الکترواستاتیک، تولید شده در مرکز تحقیقات مهندسی جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی.

۲- جزوه کلاسی جناب آقای دکتر اسکندر زند برای درس "علف کش ها و روش های کاربرد آنها" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران علوم تحقیقات.

 


در گندم Take-all

 

(Take-all) يك بيماري گندم است. كه ريشه ي گياه را بدان مبتلا مي سازد و جريان بافت را

مسدودمي كندو ما يع  بالا برنده را كم مي سازد.از نشانه هاي بيماري در ابتدا شامل ؛ از رشد باز ما ندن (يابه عبارتي كوتاه شدن ) و زرد شدن مي باشد و مي توان آنها را بوسيله ي مشخصه ي ”سر سفيدشان”

(White heads)

تشخيص داد؛ كه در داخل يك محصول سالم ظاهر ميشوند.

 

مكرراً ديد مي شود.    , به كرات نارس (White heads) در اغلب جاليزهاي مدور و وسيع سرهاي سفيد

 

و رنگ ريشه هاي بيمار سياه مي باشند، و همچنين ممكن است پايه ي ساقه ها اين علائم را ظاهر كنند. به علت پيشرفت ريشه هاي نا مرغوب وضعيف (بيماري) به آساني برروي گياهان خارج از زمين تأثيرمي گذار. (Take-all) يك بيماري گندم است، كه ريشه ي گياهان را بدان آ لوده مي كند.

چرخه ي زندگي:

در اوايل كاشت محصولات بيشترآ ماده ي ابتلا به امراض هستند. (Take-all) با آلوده كردن غلات و

گيا هان گندمي وبقاياي علف هاي در خاك به زندگي خود ادامه مي دهد.گياهان قارچي برروي بقايا و پس مانده مي باشند،وسپس بافت ريشه هاي جوان را آلوده مي كند.همچنين(Take-all )  با تركيب فوق يعني:

(Eahpyh)مي‌تواند؛كه بيماري رابواسطه ي خاك بين گياهان گسترش دهد و به اين دليل است كه اغلب بيماريها در جاليزمشا هده شده اند

كنترل بيماري:

 پي در پي و مكررا ً؛ بيماري به طور يكنواخت هركجا كه محصولات غله تشكيل شده باشند رشد-

  مي كند .و يا اگر علف هاي هرزه را وجين كنند، اين ضعف قابل كنترل مي باشد . كنترل غلف هاي هرز مقدم تر از كاشت و داشت و دروكردن محصول است و بايد در ابتدا، اين روي داد يعني؛(انتقال بيماري) بهريشه هاي باقيمانده را احتمال كافي داد.

 بارش هاي تابستاني  نيز مي توانند كمك به تجزيه ي تركيبات و يا ماهيت ريشه ها در خاك كند و اين

مشروط بر آن است كه به صورت اختياري علف هاي هرزه در سر تا سر اين دوره كنترل شده باشد .

 نكته:

(اين قارچ)  (  (Gaeumannomyces graminis var. Tritici and var. avenaeمحصول جهش چهار""nitroquinolene-oxide كه رفتاري از پروتوپلاستهاست ميباشد!

                                   

كيسه ي قارچ گياه قارچي ((Gaeumannomyces graminis از عامل سببي بيماري (( take-all در_ غلات مي باشد.

(Take-all) و (Gaeumannomyces graminis) يك گياه قارچي با هم خانواده هايشان هستند.

(Take-all) يك بيماري است كه در گيا ه گندم و جو و (غلات) يافت ميشود. وبر روي ريشه هاي گياه تاثيرمي گذارد.برنامه هاي بيماري زايي گندم ، كنترل ،تأثيرات انها را برسي مي كنيم؛دانشمندا ومحققين در تحقيقات و پژوهشهاي خود تأثيربيماري زايي گياهان را كشف كردند.علت يا سبب (Take-all) به وسيله ي (  (Gaeumannomyces graminis var. Tritici and var. avenaeاست كه مهمترين بيماري ريشه هاي گندمي يا (گندم) درسر تا سر جهان  مي باشد . از سالهاي گذشته_ تحقيقات بسياري بر روي (Take-all) صورت گرفته است .كه مطبوعات        آنها را با صداي بلند منعكس مي كنند . كه دانشمندان و محققين بيماري را تا آن اندازه كه قابل فهم و تشخيص با شد مورد بررسي قرار ميدادند ؛ كه تا كنون به درجه ي قابل ملاحظه اي از كشفيات در اين باره كه به درك

 جنبه هايي از بيماري منتهي شده است؛ دست يا فته اند .

به هر حال؛ كنترل مؤثر و اقتصادي بيماري باقي مي ماند و براي كاربرد تكنيك هاي مولكولي و ذره اي G.graminis (G و با توجه به نتايج و گذارشات و تهقيقات مربوط به قارچ ها به مقاديري از پيشرفت هاي عمده منتج شده است ، كه مخصو صاً  در پيشرفت از بهبود يافتن روشها براي شناسايي

و روشن كردن يا تو ضيح نقش  آنزيمي (Avenacinase) به عنوان يك عا مل  مولد بيماري  در جو و گندم  مي باشد . مانند ؛ عا مل تعيين كننده ي بيماري زايي در (Take-all) و (G. Graminis  var. avenae)در جريا ن شناخت بسياري از ديگر فا كتور هاي تعيين كننده كه ممكن است در حيطه و محدوده ي _ميزبان  ايفاي نقش كنند يعني ؛ مقدار پيشرفت در شنا خت عوامل ديگر كه در محدوده ي ميزبان  تعيين كننده ي نقش مي باشند كه ممكن است با يكد يگر در گير با شند و مولد بيماري را بسازند ؛ علير غم مشكلاتي  كه آناليزهاي ژنتيكي را نشان مي دهند ونبود و فقدان معتبر دگرگوني و شكل سيستم ها _نيز جز‍‍ء ديگر مي باشد.

(Perithecia) محصو لي است بر روي ريشه هاي گندم در هنگام پوسيدگي و فاسد شدن آنها و با نشر و رها سا زي اسيد آن ها را احاطه مي كند ؛ (b) G. Graminis var. tritici: هاگها

- درون ها گدان يا (آسکاپورها) تنها درون آسک ها يا (کيسه های هاگ) هستند. آسکاپور ها آسکها را تجزيه می کنند .

در( :var.tritici (G.graminis ، و در تاريکی ((hyphae  مطمئناً روی ريشه ی گندم حرکت می کند .قسمتی يا قطعه ای  را از رشد باز می دارد وگياهان گندم را زرد می کند.

    

معرف يا شاخص Take All  در تابستان سرهاي سفيدشان مي باشد سرهاي سفيد محصول گياهان را با Take All آلوده مي نمايد در تابستان اخير تشابه و شباهت هست آنها در بي رنگي ريشه هاي گندم سبز مي شود . و ساقه ها و ريشه ، پايه و ستون در گندم سياه مي شوند و با هم نيز متفاوتند .

علت بوسيله آلوده شدن با ،

G.graminis Var . tritici (Ggt) (left) , G , graminis Var .graminis (Ggg) (center). , p . graminicola (right) ,

 (g) Phialophora  sp . آزمايش باتست بيماري زای

(lobed – hyphopodia)  غلاف يا پوشش سنگين پايه و ساقه و ريشه

 گياه گندم است .

( lobed – hyphopodia ) . phia lophora  SP  h  : سلولهاي متورم با سوراخ خاي ريز و يا منافذي (مي دانيد كه مثلا رشد ساختماني يا تركيبي متوقف مي شود و به عبارتي پايان مي پذيرد و يا كيسه هاي كوچك ايجاد مي شود) در ريشه گندم حاصل مي شود .

اسم علمي ( G . graminis Var . tritici : )

نظريه ها و پيشنهادات را كنترل مي كنيم

توصيف :بيماري گندمي Ake All‍T از نشانه هاي بسيار آشكار و واضح

 در عنوان مقالات و سر صفحه ها مي باشد . كه اين بيماري براي گياهان بيمار و مريض در داخل جاليز مزارع و زمين هاي كشاورزي رخ مي دهد و نيز آنها كوتاهند در ارتفاعات و بلندي ها و آنها احاطه كنندة گياهان سالم مي باشند و بخشها يا به عبارتي سرهاي آنها به صورت نابهنگام مي ميرند و سرهاي آنها رنگ رفته اند . (Whiteheads ) ممكن است نازا و نارس نيز باشند و محتوي اندكي داشته باشند چروكيدگي شديد دانه ها و تخم ها .

به طور نمونه ، در (Take All ) گياهان آلوده به خارج عقب نشيني مي كنند و غذاي آنها در رديفي يا سطحي از خاك مي باشد در پايه و ساقة گياهان آلوده ريشه هاي كم پشت و تنكي ايجاد شده است و از مشخصة آنها قهوه اي ـ سياه شدگي و پوشيده شدن را در طوقه يا حلقة گل مي توان ديد .

پاية ساقدار را در جهت جوانه هاي زيرين برگها كه با نيام يا غلافي پوشيده شده است رابط مي دهد . سطح يا رويه اي از اين قهوه اي ـ سياه شدگي پوسيده يا فاسد شده براق و درخشان مي باشد و تشخيص علامت و نشانة آن در تاريكي بوسيلة ( my ce/ ial ) كه مي تواند به گل نشيند يا ( به عبارتي گل دهي داشته

باشد ) آن را مي توان به كمك ميكروسكوپ مشاهده نمود .

قارچي كه سبب ايستادگي و مقاومت و بقا يافتن Take All مي شود در

آلوده كردن بقاياي گندم و آلوده كردن گياه گندم مي باشد .

ريشة محصولات ديگر هنگامي آلوده مي شوند كه آنها در ميان خاكي نزديك به مكان آلوده يا (آثار آلوده) رشد كنند . گياه قارچي در ابتدا در ريشة گياهان گندمي جوان ساكن مي شود پيش از اينكه طوقه ها يا حلقه هاي گلها قرار گيرد . اگر اين آلودگي ريشه ها در مرحله اي از پاييز (فصل خزان) و يا در اوايل بهار قرار گيرد بنابراين بيماري خيلي بيشتر و سخت تر مي شود نخستين آلودگي و سكونت و بقاي آنها به كمك دماي ميان (50 درجه به 70 درجه فارنهايت F ) و به وسيلة رطوبت و نم كافي تشكيل مي شود

AC-1-961 patrick E . lipps   Take All . بيماري گندمي از (1-AC )

پتريك ئي ـ ليپس 961 است

پيدايش اوليه Take All در استراليا و بيش از 100 سال پيش بوده است و آن را  اين چنين توصيف كرده بودند كه يك پژمردگي شديد بذرچه يا نهال تخمي است كه تمامي پايه هاي گندم را خراب مي كرده است .

در ايالت اوهايو ؛ بيماري Take All معروف و مشهور به پوسيدگي ريشه

و طوقه بوده است .

عموماً و به طور پراكنده در مزارع گندم دائماً اين اتفاق رخ مي داد و به گياه گندم حمله يا هجوم مي شد و اين به وسيله علف هاي هميشگي و هرزه صورت مي گرفت .

زيان و خسارت به گندم مربوط به مقدار و وسعت ريشه و اساس و رويندگي از پايين ساقه است و سكونت و جايگيري گياه قارچي در خاك و زايندگي آن مي باشد . گياه گندم با مقاومت در برابر آلودگي خفيف تنها با زيان محصول فقط كمترين تحمل را مي كند آلودگي هاي خفيف به نشانه هاي آشكار بيماري منتج نمي شود به هر حال با نشانه ها وقتي كه آشكار مي شوند خرابي محصولات به بيش از %80  مي رسد مانند اوهايو ؛ نشانه هاي (- (A) – 196

نكته :

كيسة قارچ گياه قارچي : (G . graminis Var . avenae ) از عامل سببي بيماري Take All در غلات است .

بسياري از اطلاعات درباره فيزيولوژي( علم وظايف اعضاء و اندامها) و پاتولوژي يا آسيب شناسي ( Asher and shipton (Eds.) از اين سازمان توليد شده است .

علم زيست شناسي يا بيولوژي و كنترل (Take All ) و آكادمي جمعيتي (سال 1981- ) اما مطالعات تكويني از قبيل توليد تغييرات به وسيله مسائل زيستي در حل مشكلات و جلوگيري از بروز آنها .

Take All از گندم و جو

در سمت چپ تصوير از تغييرات متنوع درجة آلودگي گندم كه بوسيلة قارچ Take All صورت گرفته است را نشان مي دهد .

A : بسيار شديد آلوده شده است

B : شدت آلودگي متوسط است

C : اخيراً و به تازگي ريشه را آلوده ساخته است .

گياهان متأثر از گياه قارچي Take All قرار گرفته اند طوقة سياه زغالي دارند و حتي فاقد ريشة معدود و اندك نيز مي باشند .

علائم و نشانه هاي Take All بر روي گندم و جو .

A : گندم شديداً متأثر از قارچ Take All است

B : گندم با Take All آلوده مي شود و نشانه هاي كلاسيك را نشان نمي دهد

C :جو نيز با Take All آلوده مي شود كه با قهوه اي شدن جزئي بافت ميان گره را در ابتدا آلوده

 مي نمايد .

 

 

 

 

علفهاي مقاوم به علف كش

 

سؤالاتي كه به طور مداوم راجع به علفهاي مقاوم به علف كشها پرسيده مي شود.

علفهاي مقاوم به علف كش به طور قابل توجهي در ويسكونزين و غرب مياني در حال افزايش است. سه گزارش نهايي اداره كنترل محصولات ويسكونزين جزئيات مشروحي را در مورد دم روباهي غول پيكر، تا جزيره سياه شرقي و دم روباهي سبز كه مقاوم به ALS هستند گزارش داد. در اين مقاله، من بسياري از سؤالاتي كه به طور مداوم راجع به علفهاي مقاوم به علف كش پرسيده مي شود پاسخ داده ام.سوسك سرشاخه خوار پسته Hylesinus vestitus

 

سوسك سرشاخه خوار پسته Hylesinus vestitus :

   اين آفت از زمان‍هاي قديم در ايران وجود داشته است. طول بدن حشره كامل 3 تا 5/3 ميلي‍متر و رنگ بدن آ ‌ن زرد مايل به خرمايي است .

 

خسارت :

    حشرات كامل براي تغذيه به جوانه هاي كه در محل اتصال دمبرگ به شاخه قرارگرفته اند حمله نموده ، آنها را سوراخ و دالان كوتاهي در وسط چوب ايجاد مي‍ كنند. در نتيجه اين جوانه ها كه بايد سال بعد به شاخه و ميوه تبديل شوند، از‍بين مي ‍روند. لارو اين سوسك زير پوست شاخه‍ هاي خشك شده درختان پسته زندگي مي ‍كند و همراه با تغذيه خود دالان‍هاي ايجاد مي ‍نمايند.

نكات زير در رابطه با زندگي سوسك سرشاخه خوار پسته از اهميت برخوردارند :

     1- بهترين ميزبان آفت جهت تخم ‍ريزي و ادامه نسل، چوب پسته تازه هرس شده است.

     2- هر سوسك در طول زندگي خود غالباً از يك جوانه درخت تغذيه مي‍ نمايد.

     3- عمده خسارت حشره در طول فصل‍هاي بهار و تابستان بوده كه آن هم مربوط به تغذيه افراد بالغ از جوانه هاي پسته است.

    4- پس از مرحله فوق، حشرات بالغ از اوايل پاييز به بعد به منظور ادامه نسل از داخل دالان‍ها خارج شده و جهت تخم ‍ريزي به چوب‍هاي پسته تازه هرس شده و درختان خشك شده در همان سال هجوم مي آورند. اين عمل تا اواخر زمستان و گاهي تا فروردين ماه سال بعد ادامه پيدا مي‍ كند. اوج خروج حشرات بالغ براي تخم ريزي معمولاً در ماه‍هاي آخر پاييز و در طول زمستان است .

مبارزه :

   بهترين روش مبارزه عليه اين آفت، با جمع آوري و سوزانيدن چوب‍هاي خشك و تازه هرس شده مي ‍باشد و علاوه  بر اين با تله‍ گذاري در طول پاييز و زمستان با چوب‍هاي تازه هرس شده و سوزاندن آنها در اسفند ماهء مي ‍توان با آفات مبارزه كرد. در صورت ضرورت مبارزه شيميايي عليه سوسكها به توصيه كارشناسان عمل مي‍ گردد.

 

 

 

 

چوبخوار درختان میوه

 

Sphenoptera kambyses (Col.: Buprestidae)

در تمام مناطق ميوه خيز كشور فعاليت دارد. روي تمام درختان ميوه هسته‌دار متعلق به خانواده رزاسه به جز آلبالو ديده شده است. روي گيلاس فعاليت متري دارد. اين گونه بيشتر در مناطق گرم و بسيار گرم فعال مي‌باشد در صورتيكه گونه S. davatchii درمناطق سرد فعال مي‌باشد.

 

زيست‌شناسي

اين حشره يك نسل در سال دارد. قسمتي از تابستان و سراسر پاييز و زمستان را به صورت پيش شفيره داخل خانه‌هاي شفيرگي ايجاد شده در چوب با دياپوز اجباري مي‌گذراند. حشره كامل در بهار ظاهر مي‌شود. سوراخهاي خروجي بيضي شكل و به ابعاد 4/4*4/2 ميليمتر است. خروج حشره كامل تدريجي مي‌باشد. حشره كامل از برگ درختان ميوه تغذيه مي‌نمايد. حشره ماده پس از جفت‌گيري تخم‌هاي خود را به طور تك‌تك در روي تنه و شاخه‌هايي كه بيشترين مقدار آفتاب را دريافت مي‌كنند، مي‌گذارد. دوره نشو و نماي جنيني در طبيعت 8 تا 13 روز و دوره لاروي آن4 ماه در حاليكه دوره لاروي گونه S.davatchii ده ماده مي‌باشد.

مسير حركت لارو در درختان جوان و نيمه مسن از بيرون مشخص، بدين معني كه اين مسير به علت عكس‌العمل شديد گياه كه بوسيله ترشح صمغ خودنمايي مي‌كند متورم شده و مي‌تركد. از شكافهاي ايجاد شده صمغ پوشيده از فضولات و باقي مانده گياهي ناشي از فعاليت لاروها، خارج مي‌شود. لارو در مسير خود آوندهاي آبكش را قطع كرده و اگر حركات آن دوراني باشد به علت تخريب بيشتر آوندهاي آبكش باعث خشكيدن عضو مورد حمله مي‌گردد. منطقه فعاليت لاروها به علت گرما دوست بودن آنها اكثراً محدود به قسمتي از گياه است كه بيشتر آفتاب مي‌گيرد. پوست قسمت مورد حمله بعد از مدتي خشكيده و مي‌ريزد در اين صورت چوب يا سوراخهاي ايجاد شده روي آن كه مدخل خانه‌هاي شفيرگي مي‌باشند، ديده مي‌شود. لاروها پس از رسيدن به رشد كافي در قمست عريض دالان اطاق شفيرگي خود را داخل چوب تعبيه مي‌كنند، سراسر پاييز و زمستان به صورت پيش شفيرگي طي مي‌گردد. در اوايل بهار پيش شفيره‌ها تبديل به شفيره مي‌شوند و پس از 10 تا 16 روز به حشره كامل تبديل مي‌شوند.

 

کنترل:

1ـ درختان ميوه‌اي که مورد حمله اين حشره واقع مي‌شوند از دسته هسته‌دارها هستند. گونه‌هاي درختان هسته‌دار در مقابل حملات حشرات چوبخوار و يا هر عامل ديگري كه منجر به ايجاد شكاف، سوراخ و يا هر نوع پارگي گردد با ترشح صمغ از خود واكنش نشان مي‌دهند. اگر درخت به حد كافي قوي باشدصمغ ترشح شده لارو يا حشره كامل حمله كننده را خفه كرده و آن را از پيشروي باز مي‌دارد. ولي بايد توجه داشت كه همين ترشح صمغ كه منجر به نابودي تعدادي از افراد حشره چوبخوار مي‌شود در عوض باعث ضعف درخت نيز شده و گياه را براي حمله مجدد افراد ديگر حشره چوبخوار آماده مي‌سازد. ترشح صمغ علاوه بر خفه كردن تعدادي از افراد چوبخوار سبب از بين رفتن لاروهاي ريز تازه از تخم خارج شده از طريق جلوگيري از ورودشان به داخل پوست و شاخه به علت سفت بودن بش از حد مي‌شود.

  •  پارازيتوئيد لارو   Atanycolus sculpturatus   (Hym.: Braconidae)
  • پارازيتوئيد لارو          Oxysyohus sp.           (Hym.: Pteromalidae)

3ـ بهترين راه درمان مبارزه با اين آفت و ساير آفات چوبخوار تقويت درختان با عمليات به زراعي از قبيل آبياري به موقع و كافي، دادن كود، هرس به موقع، يا بيل كردن و نيز انتخاب محل مناسب براي كشت درخت مي‌باشد. درختان سالم و قوي بندرت مورد حمله اين گونه آفات قرار مي‌گيرند.

 

 


کرم سیب (تخم خوار سیب)

 

کرم سیب (تخم خوار سیب) آفتی جهانی است. در ایران آفت در تمام مناطق کشت سیب دیده می شود. علاوه بر سیب به درختانی چون بــــــــــه، گلابی، زردآلو، خرمالو، گردو، گوجه، آلو، آلوبالو، بادام وانار حمله می کند. کرم سیب در واقع تخم خوار است وبرای رسیدن به دانه از بافت میوه نیز تغذیه می کند. حمله آفت در مراحل اولیه رشد میوه باعث ریزش آن میشود.

 

بیولوژی:

کرم سیب زمستان را به صورت لارو کامل در داخل پیله های سفیدرنگ ضخیم می گذراند.لارو درون پیله، در بهارتبدیل به شفیره می شود و همزمان با پایان یافتن دوره گلدهی دوران شفیرگی هم به اتمام میرسد وحشرات بالغ ظاهر می شوند. حشرات بالغ از شهد گلها استفاده می کنند. این حشرات روی کاسبرگ، گلبرگ، نهنج و حتی سرشاخه ها معمولاً انفرادی(2تا3تایی) تخم می گذارند. لاروهای نسل اول از دم میوه وارد میشوند و لاروهای نسل بعد از هر جای دیگر وارد میشوند.تعدادنسل کرم سیب به دو عامل درجه حرارت و طول روشنایی روز بستگی دارد. در فارس 2-3 نسل دارد.

 

کنــتــرل آفت کرم ســــیب:

کاربرد Sexpheromon(Codlemon) نام تجاری فرمون کرم سیب در IPM به سه روش:

 

الف. پیش آگاهی Monitoring: در این روش کپسولهای حاوی فرمون مصنوعی در تله ها تعبیه می شوند و شب پره هایی که آماده جفت گیری هستند را شکار می نماید. این شیوه به آماربرداری دقیق و مرتب نیاز دارد. با کمک این روش تعداد دفعات سمپاشی کاهش می یابد. باید توجه داشت آمار تله ها را برای دقت عمل بیشتر با فنولوژی گیاه و درجه حرارت موثر(dd ) تطبیق میدهند.

ب. اختلال در جفتگیری Mating disruption: در این روش سطح باغ را بوسیله فرمونهای مصنوعی بصورت اشباعی پوشش می دهند. در این روش پروانه های نر ازبین نرفته و تنها از جفت گیری باز می مانند.

ج. شکار انبوه Mass trapping: در این روش تعداد زیادی تله فرمونی بکار می رود. بدین طریق تعداد زیادی از پروانه های نــــر گرفتار می شوند(کاهش جفتگیری و تخم گذاری). کاربرد میکروارگانیسم های بیماری زا مانند: ویروس گرانولوسیس کرم سیب C.P.G.V با نام تجاری Granupom & Carpovirusin استفاده از زنبورهای پارازیتوئید تخم کرم سیب مانند : Trichogramma cacoeciaeوT.evanescens و T. embryophagum 

کنترل شیمیائی: فوزالن(زولون)EC35% 1.5 در هزار؛ آزینفوس متیل(گوزاتیون)EC20% 2 درهزار؛ دیازینونEC60% 1 درهزار؛ دیازینونWP40% 1.5درهزار؛ اتریمفوس(اکامت) EC50% 1در هزار؛ آزینفوس متیلWP20% 2در هزار.

توصیه: زمان مبارزه با آفت براساس اطلاعیه های پیش آگاهی(معمولاً در پیک پرواز و لاروهای سنین پائین پیش از نفوذ به داخل میوه)

1)  پاک کردن و ازبین بردن پوسته های درخت (از بین بردن پناهگاه زمستانی آفت)

2) بستن گونی دور تنه درخت و بازدید مرتب آن وازبین بردن لاروهایی که جهت شفیره شدن به این محلها پناه می آورند.

3)  از بین بردن میوه های آلوده در سراسر سال. منبع

کلمات کلیدی: آفات نباتی ،کلمات کلیدی: دفع آفات

 

 

بررسي امكان پرورش انبوه سنك شكاري (Orius albidipennis (Reuter) (Het., Anthocoridae در شرايط آزمايشگا

 

سنک Orius albidipennis (Reuter) از شکارگرهاي مهم خانواده Anthocoridae مي باشد. اين حشره پلي فاژ و داراي دامنه ميزباني وسيع بوده ولي به طور ترجيحي از تريپس ها و بخصوص تريپس توتون Thrips tabaci Lind. که در حال حاضر از آفات مهم مزارع پياز و محصولات گلخانه اي در ايران و اکثر نقاط ديگر جهان مي باشد تغذيه مي کند. طي تحقيق انجام شده جمعيت هايي از سنک مزبور از مزارع مختلف به خصوص زراعت هاي پياز استان اصفهان جمع آوري و به انسکتاريوم منتقل گرديد و مطالعات بر روي توليد انبوه آن در شرايط آزمايشگاهي (دماي 25±2˚C، رطوبت نسبي 65±5 ٪ و شرايط نوري 16 ساعت روشنايي) با استفاده از قفس هاي جنس پلکسي گلاس و لوله هاي شيشه اي آغاز شد. از تخم پروانه بيد آرد (Ephestia kuehniella Zell.) همراه با گرده ذرت به منظور تغذيه مراحل مختلف رشد و از غلاف لوبيا سبز Phaseolus vulgaris L. به منظور بستر تخم ريزي سنک هاي ماده استفاده گرديد. هر دو تا سه روز يکبار بسترهاي حاوي تخم تعويض و به لوله هاي شيشه اي جهت تفريخ و رشد پوره ها منتقل گرديد. کليه مراحل رشدي سنک براي چندين نسل متوالي به روش فوق پرورش داده شد. در شرايط پرورش درصد تلفات تا زمان تبديل شدن به حشره کامل (مراحل تخم و پورگي) حدود 30% برآورد گرديد. رعايت مسايلي نظير تعويض به موقع بسترهاي تغذيه و تخمريزي، ضد عفوني ظروف پرورش قبل از استفاده و فراهم نمودن رطوبت و شرايط تهويه مناسب به ميزان زيادي از تلفات در خلال مراحل پرورش جلوگيري مي کند.

با توجه به اينکه هر سنک در طول دوره پورگي خود به طور متوسط از 35.5 عدد تخم پروانه بيد آرد تغذيه مي کند مي توان با يک گرم تخم پروانه حدود 950 عدد پوره سن اول را تا زمان رسيدن به مرحله حشره کامل تغذيه نمود. در توليد انبوه با رعايت مسايلي نظير قفسه بندي اطاق هاي پرورش به ميزان زيادي در مساحت مورد استفاده صرفه جويي مي گردد.

 

كليد واژه: پرورش انبوه، Orius albidipennis، شرايط آزمايشگاهي

 

 

 

 

مگس پياز

 

 به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران (ايانا)، براساس تحقيقات انجام شده توسط پژوهشگران آفت مگس پياز با نام علمي Hylemyia antigua از مهمترين و شايعترين آٿات گياه پياز است كه علاوه بر پياز به تره ٿرنگي، سير و موسير نيز خسارات قابل ملاحظه اي وارد مي كند. 

اين آفت از استانهاي خوزستان، گيلان، مازندران، اصفهان و همدان گزارش شده است. حشره كامل آن به طول 6 تا 7 ميليمتر و شبيه مگس خانگي و به رنگ خاكستري متمايل به زرد و پوشيده شده و مومي شكل است، تخم اين حشره نيز سٿيدرنگ بوده و داراي طول 2/1 و عرض 5/0 ميليمتر به موزي شكل است. 

 

 

مگس پياز زمستان را به صورت لارو كامل در داخل خاك و اغلب در بقاياي پيازهاي خشك شده سال قبل به سر مي برد، در ارديبهشت ماه حشرات كامل ظاهر شده و بخصوص در روزهاي آفتابي و گرم فعاليت بيشتري داشته و از گل پيازها و همچنين صيفي جات كه در اطراف زمين پياز كاري وجود دارد تغذيه ميكند. 

نحوه تغذيه و خسارت مگس بدين ترتيب است كه لارو مگس در خاك به قسمت زيرزميني پياز نفوذ كرده و ايجاد كانالهايي در ساقه و قسمتهاي نرم گياه مي كند. و در نتيجه گياه ضعيف و برگها پژمرده، چروكيده، خميده و آويزان مي شود. 

هر لارو قادر است 6 تا 8 بوته را از بين ببرد و از طرفي بصورت دسته جمعي و 30 عدد لارو نيز در يك پياز ديده شده است. 

براي مبارزه با اين آفت مي توان همزمان با فعاليت و تخمريزي اين مگس مزرعه را با تريكلروفن 80 درصد و يا ديازينون به مقدار 5/1 ليتر در هزار، سمپاشيي كرد و اين سمپاشي لازم است كه پس از 15 روز تكرار شود. 

همچنين مي توان در بين رديفهاي كاشت پياز و يا در بعضي از قسمت هاي كرت بعنوان تله مقداري غده پياز فرسوده و يا از بين رفته براي تخمگذاري حشره قرار دارد و سپس آنها را كه ممكن است محتوي لارو باشند جمع آوري نمود و از بين برد

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم شهریور 1390ساعت 9:29  توسط مهندس  | 

  window.setTimeout( "document.getElementById ('6345105').style.display='none'" ,90000); BlogComments=[233,0,232,0,231,1,230,0,229,0,228,1,227,1,226,1,225,0,224,0,223,0,222,0,221,0,220,0,218,2,217,0,216,0,215,0,214,1,213,1,212,0,211,0,210,1,209,0,207,0,206,0,205,1,204,0,203,0,202,0];   function GetBC(lngPostid) { intTimeZone=12600; strBlogId="hamidza"; intCount=-1; strResult=""; try { for (i=0;i0) strResult=intCount + " نظر" ; strUrl="comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; } مهندسی کشاورز     فهرست افات کشاورزی و کنترل آنها
از جمله کتاب های فارسی برای شناخت آفات کشاورزی در ایران کتاب"فهرست آفات کشاورزی و دشمنان طبیعی آنها" می باشد که توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شده است لینک دانلود مستقیم از سرور سایت پسورد تمامی فایل های زیپ: www.insectology.ir
این مطلب توسط وب سایت گیاهپژشکی از منظر حشرات در دسترس عموم قرار گرفته است [ دوشنبه بیستم تیر 1390 ] [ 10:42 قبل از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ] GetBC(231); 1 نظر 1 نظر 1 نظر بيماري باكتريايي آتشك درختان ميوه و روشهاي كنترل آن   مقدمه: بیماری آتشک یا همان فایر بلایت که توسط یک نوع باکتری ایجاد می شود یکی از شدیدترین  ومخرب ترین بیماری درختان میوه دانه دار محسوب می شوند که بیشترین خسارت رابه درختان گلابی، سیب وارد می کند .انتخاب نام آتشک یاسوختگی آتشین  برای این بیماری ظاهرا به جهت توصیف وضعیت درختان مبتلا بهترین انتخاب بوده است چراکه با داشتن شاخه ها وبرگهای سیاه شده، ظاهری کاملاً مشابه به یک درخت آتش گرفته به خود می گیرد .بیماری آتشک نه تنها منجر به کاهش سالیانه محصول درخت می گردد بلکه به واسطه انهدام شاخه های کوچک میوه دهنده وشاخه های اصلی وگاه تمام درخت باعث کاهش محصول در سالهای بعد نیز می شود ونهالهای مبتلا در خزانه ها به علت آلودگی به باکتری غیر قابل فروش شده و آلودگی درخت منجر به مرگ آن می گردد به همین جهت خسارت شدیدی در باغات میوه ایجاد می کند .ادامه مطلب [ شنبه بیست و هفتم فروردین 1390 ] [ 3:14 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ] GetBC(227); 1 نظر 1 نظر 1 نظر افات مهم درختان میوه برای موبایل اولین نسخه کتاب موبایلی آفات مهم درختان میوه به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است. این مجموعه که به شرح 40 آفت مهم درختان میوه می پردازد به صورت جاوا برنامه نویسی شده است و دارای قابلیت های فروان از جمله ارسال متن از طریق پیامک و بلوتوث می باشد. این نرم افزار را می توان بر روی تمامی گوشی ها از جمله نوکیا ، سونی اریکسون، سامسونگ و حتی گوشیهای چینی نصب نمود.  " کتاب موبایلی آفات مهم درختان میوه" توسط  مهندس علی درویش زاده طراحی شده است. برای دانلود، روی لینک زیر کلیک کنید... دانلود 700Kb [ چهارشنبه هشتم دی 1389 ] [ 10:22 قبل از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ] GetBC(196); آرشیو نظرات آرشیو نظرات آرشیو نظرات گموز گموز‌‌ ‌‌مرکبات Citrus gummosis بیماری گموز Gummosis یا پوسیدگی طوقه‌ و ریشه Root-rot درختان مرکبات اولین بار در سال1834 ازآسور گزارش گردیده است. در ایران بیماری اولین بار در سال 1320 گزارش شده و در مناطق شمالی و جنوبی کشور بخصوص خوزستان و فارس وجود دارد.بیماری گموز Gummosis یا پوسیدگی طوقه‌ و ریشه Root-rot درختان مرکبات اولین بار در سال1834 ازآسور گزارش گردیده است. در ایران بیماری اولین بار در سال 1320 گزارش شده و در مناطق شمالی و جنوبی کشور بخصوص خوزستان و فارس وجود دارد.عامل بیماری:عامل بیماری در بیشتر مناطق ایران Phytophthora citrophthora و Phytophthora parasitica می‌باشد. قارچ Phytophthora ازقارچهای کاذب Oomycetes است که فرم جنسی آن بصورت oospore است. قارچ دارای تیپهای متفاوت وهتروتالیک است. اما‌ زمستانگذرانی بوسیله ااسپور وکلامیدسپور می‌باشد.علائم بیماری :علائم بیماری بروی طوقه در ابتدا به صورت لکه کوچک قهوه‌ای ظاهر شده که خیلی نامشخص است وبه تدریج گسترش یافته وجهت پخش آن به طرف بالا است وبه صورت بیضی در می‌آید وآوندهای آبکش را از بین می‌برد. در محل آلودگی مرکبات ترشح صمغ دارد از جمله موارد دیگر مورد حمله ریشه است؛ که اغلب لهیدگی وسیاه شدن ریشه را در پی دارد. در بارندگی شدید میوه نیز بر اثر حمله قارچ دچار آسیب می‌شود. کنترل: شامل پیشگیری ومعالجه می‌باشد.پیشگیری : 1- انتخاب پایه مقاوم : انواع پرتقال، انواع نارنگی، لیموترش، لیموشیرین، بکرائی و ترنج از جمله ارقام حساس می‌باشد. نارنج (به تریستیزا حساس) ونارنج پونسیروس تریفولیاتا (به اگزوکورتیس حساس) به بیماری گموز مقاومند.2- محل پیوندک باید 30-15 سانتیمتر از خاک فاصله داشته باشد.3- حذف علفهای هرز از دور طوقه 4- خوداری از ایجاد زخم اطراف طوقه 5- جلوگیری از جمع شدن آب دور طوقه درخت 6- ضدعفونی ریشه توسط محلول بردو 3 درهزار 7- خرید نهال سالم از خزانه 8- باید دقت شود در حین پیوندزنی قطراتی از آب یا ذره‌ای ازخاک باغ بین پایه وپیوندک قرار نگیرد.9- فواصل بین درختان حفظ شود 10- اگر پوسیدگی بیشتر از نصف دور طوقه را فرا گرفته باشد باید درخت آلوده را قطع کرد.معالجه:ابتدا خاک دور طوقه درخت مبتلا را کنار زده واز رسیدن آب به آن جلوگیری به عمل آورد. درخت مبتلا باید جداگانه آبیاری شود. نقطه پوسیده اگر توسعه نداشته ‌باشد ودر مراحل اولیه پیشرفته است با یک چاقوی تیز پوست محل را تراشیده تا به بافت زنده برسیم آنگاه به وسیله محلول یک درصد پرمنگنات پتاسیم و یا مخلوط بردو و یا ارتوساید و کوپراویت به میزان یک در هزار ضدعفونی سطحی می‌کنیم وپس از دو هفته محل را با چسب باغبانی می‌پوشانیم.طرز تهیه محلول بردو یک درصد: کات کبود یا( سولفات مس) 200 گرم، آهک زنده200 گرم، آب20 لیتر طرز تهیه محلول بردو برای ضدعفونی ریشه‌ها قبل از کاشت: کات‌کبود 70 گرم، آهک زنده 70 گرم، آب 20 لیتر [ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 8:20 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ] GetBC(105); آرشیو نظرات آرشیو نظرات آرشیو نظرات زنبور مغز خوار بادام زنبور مغز خوار بادام Eurytoma amygdale ,  Eurytomidaeارقام بادام های شیرین حساس ترند.لاروها از مغز بادام و لپه های آن تغذیه کرده و فقط پوست میوه باقی می ماند.بخشی از میوه های آلوده ریزش کرده و بخش دیگر روی تاج درخت باقی می مانند.زمستان را به صورت لاروهای کامل درون میوه های خشکیده در سطح زمین یا روی درخت میگذرانند.تخم ها را داخل بافت های لطیف گلهای کاملا باز کرده و یا میوه های در حال تشکیل (بطور انفرادی) قرار می دهند.تمام مراحل لاروی ( 10 تا 11 ماه) داخل میوه سپری می شود(دیاپوز).یک نسل در سال دارد. کنترل:موثرترین روش مبارزه جمع آوری میوه های آلوده حاوی لارو است.سمپاشی حشرات کامل بلافاصله پس از ریختن گلبرگ ها در کنترل موثر است.استفاده از سموم نفوذی بلافاصله پس از خروج لاروها از تخم و قبل از ورود آنها به داخل دانه می تواند مفید باشد. [ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:33 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ] GetBC(103); آرشیو نظرات آرشیو نظرات آرشیو نظرات كرم جگري يا كرم نجار كرم كرم جگري يا كرم نجار (Goat moth)Cossus cossus(Lep:cossidae)                         اين آفت از نظر خسارت كم و بيش زمانند پروانه فري مي‌باشد. بيشتر در نواحي معتدله سرد و مرطوب انتشار دارد. حشره كامل به رنگ قهوه‌اي مايل به خاكستري است و عرض آن با بالهاي باز گاهي به 80 ميليمتر مي‌رسد. لاروهاي جگري رنگ هستند بدين ترتيب كه قسمت پشتي قهوه‌اي مايل به قرمز و در پهلو زرد پررنگ به نظر مي‌رسند. (لاروهاي كامل طولشان به 100 ميليمتر هم مي‌رسد). از نظر گياهان ميزبان اين آفت به سيب، گلابي، به، گوجه و بسياري از درختان غيرمثمر و جنگلي حمله مي‌نمايد. در اين بين، درختان سيب بيشتر مورد حمله قرار مي‌گيرند. گفته مي‌شود كه اين آفت به درختان مسن بيشتر حمله مي‌كند. رژيم غذايي اين آفت چوبخواري است لاروها از منطقه پوستي، كامبيوم و چوب درختان ميزبان تغذيه مي‌كنند. اين گونه درختان كه از بين ضعيف‌ها انتخاب مي‌گردند دچار ضعف بيشتري شده نهايتاً با حمله ساير حشرات چوبخوار نابود مي‌گردند. برخلاف كرم خراط اين لاروها به ندرت به شاخه‌هاي جوان خسارت وارد مي‌كنند. زيست‌شناسيزمستان گذراني به صورت لارو در درون تنه درختان و بدون دياپوز اجباري است. هر دو سال يك نسل دارد. لارو پس از تكميل رشد خود براي شفيره شدن خود را به نزديكي سوراخ ورودي مي‌رساند. لارو با استفاده از ترشحات بزاقي خانه شفيرگي آميخته از خاك و ذرات چوب ساخته و تبديل به شفيره مي‌شود. دوره شفيرگي 3 تا 4 هفته و حتي گاهي 6 هفته طول مي‌كشد. ظهور حشرات كامل در اواخر بهار و اوايل تابستان صورت مي‌گيرد. حشره ماده پس از جفت‌گيري تخمهماي خود را به صورت دسته‌هاي 15 تا 50 تايي در شكاف پوست تنه درخت قرار مي‌دهد. حداكثر تعداد تخم از 1400 تا 1900 متغير و به طور متوسط 1000 عدد است. دوره جنيني تخم 14 روز سپس لاروهاي جوان خارج و وارد پوست مي‌شوند و از قسمت‌هاي دروني تنه و شاخه تغذيه مي‌نمايند.مبارزهچون سوراخ خروجي و ورودي لارو حشره يكي است از طريق مبارزه مكانيكي و با فرو بردن يك 1- مفتول سيمي در دخل سوراخ مي‌توان لارو را زخمي كرد يا كشت.. با توجه به اينكه حشره فقط درختان پير و ضعيف را مورد حمله قرار مي‌دهد رعايت اصول بهداشت 2- بهترين راه پيشگيري از اين آفت مي‌باشد.. آبیاری و تغذیه مناسب باعث حفظ 3- فشارآوندی مناسب درگیاه می شود ولارو آفت نمی تواند به راحتی به چنین گیاهانی حمله کند [ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:33 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ] GetBC(104); آرشیو نظرات آرشیو نظرات آرشیو نظرات آسيب هاى گلوگاه انار  آسيب هاى گلوگاه انار سطح زير كشت درختان بارور انار در سال گذشته، ۶۲۹۵ هكتار با توليد حدود ۷۶ هزار تن بود.احداث باغ انار از طريق قطع روانه هاى رشد كرده در روى تنه درخت در اسفندماه و ريشه دار نمودن آنها انجام مى شود (قلمه زدن) چنانچه ميزان انار در هر هكتار را ۵۰ تن و قيمت هر كيلوگرم انار مرغوب را در هنگام برداشت ۲ هزار ريال در نظر بگيريم درآمد ناخالص از هر هكتار يكصدميليون ريال خواهد شد كه پس از كسر هزينه ها مى تواند مبلغ قابل ملاحظه اى عايد باغدار كند. حداكثر توليد در هكتار توسط باغداران نمونه در كشور ۱۱۵ تن گزارش شده است. چهار استان عمده توليدكننده انار مركزى، فارس، يزد و اصفهان هستند.نظر به اينكه كرم گلوگاه آفت مهم انار دركشور است و هر ساله اقداماتى در جهت جمع آورى انارهاى باقى مانده در سر درختان انجام مى گرفته است نظر به اين كه انارهاى باقيمانده از سال قبل برروى درختان مى تواند درگسترش آفت كرم گلوگاه مؤثر باشد، جمع آورى ميوه هاى آلوده ضرورت دارد.تعيين زمان ظاهر شدن پروانه ها كه سبب به وجود آمدن كرمهايى براى تخمگذارى مى شوند ضرورت دارد. از قفس هاى تورى با شرايط باغ كه محتواى تعدادى ميوه هاى آلوده انار است مى توان زمان پرواز پروانه ها را مشخص كرد.متأسفانه در سال ۱۳۶۰ آفت كرم گلوگاه باعث شد بيش از نيمى از محصول توليدى دچار آفت شود.مشخصات كرم گلوگاه انار:كرمى به طول ۲۱ ميليمتر كه در پشت بدن آن موهاى كم رنگى قابل مشاهده است. سه جفت پا در حلقه هاى سينه و پنج جفت پا در حلقه هاى شكمى دارد كه رنگ آنها تحت تأثير تغذيه از انارهاى دانه قرمز يا دانه سفيد تغيير مى كند.كرم ها فصل زمستان را در تاج و داخل ميوه هاى باقيمانده از فصل قبل روى درخت سپرى مى كنند. اين كرم ها در انارهاى ريخته شده در زير درختان و انارهاى انبارى در فصل زمستان نيز ممكن است مشاهده شوند.كرم ها پس از گذران دوران شفيرگى در فروردين ماه ظاهر شده و ارديبهشت ماه كه مصادف با ظهور گلهاى انار است پروانه ها به پرواز درمى آيند.توصيه مى شود باغداران با روشن نمودن يك چراغ در مجاورت قيفى كه داراى شيشه اى محتوى سيانور است به جمع آورى پروانه ها و كاهش صدمات ناشى از تخم ريزى آنها اقدام نمايند. پروانه هاى ماده پس از تغذيه جفتگيرى نموده و تخم هاى خود را در داخل تاج انار و در لابه لاى پرچم ها و روى ميله پرچم قرار مى دهند. تخم ها پس از چند روز تفريخ و لاروها خارج مى شوند. تغذيه لاروها از پوست انار سبب نازك شدن آن مى شود و موقعيتى مناسب براى نفوذ قارچها و كپكها فراهم مى شود.راههاى مبارزه با كرم گلوگاه:الف - مبارزه مكانيكى، جمع آورى انارهاى پوسيده و باقيمانده در باغها، منازل، پاركها و انبارها بايد به طور كامل و هماهنگ صورت گيرد و در اين رابطه نياز به بسيج عمومى در استان هاى انارخيز است و چون اين آفت برروى ميوه درختان مختلفى زندگى مى كند اين موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد.ب - رعايت دور آبيارى منظم: نامنظم بودن آبيارى كه منجر به تركيدگى ميوه ها مى شود در ميزان خسارت وارده تأثير كلى دارد.ج - مبارزه تلفيقىنظر به اينكه مبارزه مكانيكى، زراعى و يا بيولوژيكى به تنهايى مؤثر واقع نشده اند و مبارزه شيميايى يعنى استفاده از سموم حشره كش به دليل موقعيت ويژه تخمگذارى شب پره ماده موفقيت آميز نيست بلكه سبب بر هم زدن تعادل طبيعى و از بين رفتن حشرات مفيدى كه خود مى توانند كرم گلوگاه را پارازينه كنند خواهد شد. از اين رو در مبارزه تلفيقى با آفت كرم گلوگاه انار مجموعه عوامل كنترل به شرح زير توصيه مى شود:۱- جمع آورى به موقع انارهاى باقيمانده از سال قبل و يا انارهاى موجود در زير درخت و سوزانيدن آنها.۲- انتخاب فاصله مناسب درختان انار در باغ.۳- انجام شخم پاييزه، كرت بندى، كوددهى و هرس باغ.۴- تنظيم و رعايت دور آبيارى مناسب به منظور جلوگيرى از تركيدگى انار، ميزان رطوبت كافى در زمان رهاسازى زنبورهاى تريكو گراما (زنبور پارازيت).۵- كشت گياهان يونجه و شبدر در بين درختان انار به منظور افزايش ازت زمين و تغذيه حشرات مفيد [ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:32 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ] GetBC(102); آرشیو نظرات آرشیو نظرات آرشیو نظرات لیسه میوه لیسه میوه Yponomeuta padellus(Lep.: Yponomeutidae)   درختان مورد حمله این لیسه شامل سیب، گوجه، زردآلو، قیسی، زالزالک، گلابی، ازگیل، به، آلو، بادام و برخی درختان غیر مثمر می‌باشد. تعداد خالهای لیسه سیب 25 تا 26 عدد ولی در لیسه میوه 30 عدد است که در 3 ردیف طولی قرار گرفته‌اند. طرز زندگی و طرز خسارت آن شبیه لیسه سیب می‌باشد ولی اختلافات عمده که در زندگی ان دیده می‌شود به شرح زیر است:1ـ پروانه لیسه میوه زودتر از لیسه سیب شروع به پرواز می‌کند.2ـ در لیسه میوه، لاروها از زیر پولک زمستانه که بیرون آمدند به صورت مینوز داخل بافت پارانشیم برگ نمی‌شوند، بلکه در روی برگهای جوان پراکنده شده، مشغول بستن تار و تغذیه می‌گردند.3ـ لاروهای لیسه میوه تک تک در قسمت‌های مختلف درخت به خصوص بین برگها در پیله سفیدرنگ به شفیره تبدیل می‌شوند و پیله‌ها برخلاف لیسه سیب به طور متراکم در نزدیکی هم قرار ندارد (مبارزه مانند لیسه سیب می‌باشد).کنترل شیمیایی:1. مالاتیون EC57% و 2در هزار2. آزینفوس متیل(گوزاتیون) EC20% و 2درهزارزمان مبارزه: پس از متورم شدن جوانه ها و درست قبل از باز شدن گلها   [ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:32 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ] GetBC(101); آرشیو نظرات آرشیو نظرات آرشیو نظرات پسیل پسته (شیره خشک) پسیل پسته (شیره خشک)  Agonoscena pistaciae (Hom: Psyllidae) به پسته اهلی و وحشی خسارت فراوان می‌زند. این حشره عسلک فراوانی دفع می‌نماید که به سرعت در مجاورت هوا خشک شده و سفید می‌شود به همین لحاظ این آفت را به زبان محلی شیره خشک می‌نامند. زیست‌شناسی حشرات کامل زمستان گذران پسیل از اوایل فروردین ماه روی درختان مستقر می‌شوند. این حشرات نسب به حشرات کامل تابستانه قدرت پرواز بیشتری داشته، آلودگی گسترده‌تری در باغها ایجاد می‌کنند. پس از جفت‌گیری به محض باز شدن جوانه‌های خوشه و برگ روی آنها تخمریزی می‌نمایند. تخم‌ها به تعداد 50 تا 60 عدد، به صورت انفرادی یا دسته‌ای و به اشکل مختلف مانند نیم دایره، مارپیچ و غیره در سطح برگ و بیشتر نزدیک به رگبرگها گذاشته می‌شوند. تخم‌ها معمولاً 5 تا 10 روز بعد تفریخ می‌شوند. پوره‌ها از اوایل اردیبهشت شروع به فعالیت و تغذیه می‌کنند. طول دوره پورگی معمولاً 20 روز بوده و حشرات کامل نسل اول از اواخر دهه دوم اردیبهشت ماه به تعداد زیاد در باغ ظاهر می‌شوند. ارقام مختلف پسته نسبت به آلودگی پسیل پسته حساسیت متفاوت دارند. به طور کلی هر چه برگ درختان نازک‌تر، لطیف‌تر، پهن‌تر و بزرگتر باشد گرایش بیشتری برای جذب حشرات کامل پسیل و تخمریزی ایجاد می‌کند. رقم اکبری نسبت به سایر ارقام حساستر و رقم اوحدی مقاوم‌تر است. پوره‌های نسل دوم از اوایل خرداد تا اواخر دهه دوم خردد فعالیت و تغذیه می‌کنند. تحمل درختان در این زمان نسبت به سایر نسلها در برابر خسارت پوره کمتر است. زیرا رشد رویشی درختان پایان یافته و میوه شروع به مغز رفتن کرده و جوانه‌ها ظاهراً شکل کامل یافته‌اند. در نتیجه خسارت آفت باعث پوکی و ریزش برگ و جوانه می‌شود. خسارت پوره‌های پسیل با فرو بردن خرطوم در سطح برگها از شیره گیاهی تغذیه می‌کنند. مواد پروتئینی شیره گیاهی را جذب نموده و مواد قندی را به صورت شیره دفع می‌نمایند. این مواد قندی در مجاورت هوا خشک شده و به آن شکرک گویند. این مواد چسبنده باعث جذب گرد و خاک شده و شاخه و برگهای درختان را بدمنظره می‌نماید. از دست رفتن شیره گیاهی باعث ضعف عمومی درختان پسته و ریزش برگها، جوانه‌ها، دانه‌ای کوچک و افزایش درصد بوکسی و دهان بستگی میوه می‌شود. خسارت پوره‌های پسیل پسته روی درختان در دو زمان بیشتر از سایر مواقع سال است. یکی در خرداد ماه که باعث ریزش برگها، خوشه‌ها، جوانه‌ها و افزایش میزان بوکسی و دیگری در مردادماه که باعث افزایش مقدار دهان بستگی می‌گردد. در صورتیکه جمعیت آفت پسیل حالت طغیانی پدیدا کند شدیداً تداخل نسل یافته و نمی‌توان تاریخ مشخص برای مراحل زندگی و نسلها اعلام نمود. در شرایط معمولی در نیمه اول هر ماه مرحله پورگی و نیمه دوم هر ماه حشرات کامل در باغها وجود دارند. از نیمه دوم شهریور ماه به تدریج حشرات کامل زمستان گذران در میان جمعیت آفت ظاهر می‌شود. این حشرات در شکاف درختان، زیر پوستکها، لابه‌لای کلوخه‌ها، شکاف دیوارها و ساختمانهای قدیمی اطراف باغها زمستان گذرانی می‌کنند. این آفت در سال 5 تا 6 نسل ایجاد می‌کند. عوامل و شرایطی که باعث رشد و افزایش جمعیت پسیل پسته در باغها می‌گردد: 1ـ اجرای نوبت اول سم‌پاشی یا سم‌پاشی در زمان گلدهی: این سم‌پاشی علیه آفاتی مانند پروانه چوبخوار پسته، پروانه میوه خوار، شپشکهای پسته، زنجره شیره تر و غیره انجام می‌شود. چنانچه در این سمپاشی از سمومی استفاده شود که روی آفت پسیل تأثیر نداشته باشند باعث افزایش مقاومت و رشد جمعیت پسیل می‌گردد. 2ـ چنانچه در نوبت اول از سمومی استفاده شود که باعث تحریک تخمریزی پسیل و کوتاهتر شدن طول دوره یک نسل گردد (مانند سموم تیودیکارب، متاسیستوکس و فنتیون) پسیل طغیان خواهد کرد. 3ـ سم‌پاشی مکرر و اختلاط سموم با هم که باعث حذف کامل دشمنان طبیعی و افزایش جمعیت آفات پسته می‌شود. 4ـ اگر از سمومی علیه پسیل پسته استفاده شود که تأثیر کافی در میزان تلفات آفت نداشته باشد (مانند زولون) باعث افزایش جمعیت می‌شود. 5ـ چنانچه سم‌پاشی باغ در زمانی انجام شود که تمام مراحل زندگی آفت اعم از تخم، پوره و حشره کامل دیده می‌شود و همچنین شکرک زیادی در سطح برگها تولید شده باشد تأثیر سم کاهش پیدا می‌کند و بعد از مدتی جمعیت آفت افزایش پیدا می‌کند. 6ـ استفاده زیاد از کودهای شیمایی ازته مخصوصاً اوره و سولفات آمونیوم در ماههای گرم سال در سطوح کرتها و همچنین کود شیمیایی کلروپتاسیم شرایط را برای ازدیاد جمعیت فراهم می‌کند. 7ـ استفاده از کود مرغی به تنهایی و به مقدار زیاد نیز باعث افزایش جمعیت پسیل می‌گردد. 8ـ فقیر بودن خاک از نظر مواد غذایی و نامناسب بودن بافت خاک نیز از عوامل افزایش جمعیت است، خاکهای شنی و خاکهای رسی و سخت به دلیل عدم جذب و نگهداری رطوبت به اندازه کافی به علت طولانی بودن دوره آبیاری سریعتر به آفت آلوده می‌گردند. 9ـ ناهموار بودن سطوح کرتها که باعث می‌شود درختانی که در بلندی قرار دارند به خوبی آبیاری نشده و رطوبت کمتری در اختیار داشته باشند. 10ـ عدم استفاده از کودهای دامی و چاله‌زنی و شخم عمیق در باغها به مدت طولانی 11ـ کشت متراکم درختان و رعایت نکردن فواصل مناسب و عملیات هرس 12ـ وجود علف‌های هرز زیاد از خردادماه به بعد در باغ کنترل پسیل پسته: الف‌ـ استفاده از کارتهای چسبنده زرد رنگ کارتهای زرد رنگ مورد استفاده در باغهای پسته از جنس‌های مختلف و عمدتاً از جنس پلی اتیلن و پی وی سی است. اندازه کارتها 20*10 سانتیمتر، به قطر 5/0 تا 1 میلیمتر و به وزن حدود 15 گرم است. سطح کارتها به وسیله چسب مخصوص که از مواد پولی بوتن‌ها همراه با واکس مخصوص و یا اس تی پی و یا مواد دیگری که حالت چسبندگی خود را 10 تا 15 روز حفظ نمایند آغشته می‌گردد. حشرات کامل پسیل به طرف رنگ زرد جلب و به تعداد زیاد به سطح کارتها می‌چسبند. شکار انبوه حشرات باید قبل از تخمریزی در سطح برگها انجام شود تا از تولید نسل بعدی آفت جلوگیری به عمل آید. در هر هکتار 100 تا 400 عدد کارت به کار می‌رود. محل نصب کارت در سمت بیرونی تاج و به ارتفاع نصف تاج در جهت‌های مختلف است. دو نوبت کارت‌گذاری در سال کافی به نظر می‌رسد. یکی در دهه دوم فروردین ماه که این نوبت آفت زنجره پسته را نیز کنترل می‌کند و دیگری در نیمه دوم تیرماه می‌باشد. پس از پایان دوره کارت‌گذاری باید کارت‌ها را از روی درختان جمع‌آوری و سطح آنها را در صورت استفاده از چسب مخصوص توسط آب گرم همراه با مقدار کمی الکل اتیلیک و در صورت استفاده از اس تی پی با دستمال آغشته به چند قطره نفت تمیز کرد. ب‌ـ دشمنان طبیعی دارای دشمنان طبیعی گوناگونی است که زنبور پارازیتوئید Psyllaephagus pistaciae از خانواده ‌Encyrtidae همزمان با ظهور پوره‌های نسل اول در باغها ظاهر و به پوره‌های پسیل به خصوص در سنین 4 و 5 حمله نموده و آنها را مومیایی می‌کند. ج‌ـ عملیات زراعی 1ـ شخم زمستانه و پاشکنی درختان 2ـ کوددهی و چاله زنی 3ـ اصلاح بافت خاک 4ـ آبیاری مناسب 5ـ تغذیه مناسب 6ـ رعایت فاصله کشت و تراکم 7ـ هرس و خشک‌بری 8ـ مبازه با علفهای هرز 9ـ کاشت رقم مناسب 10ـ استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار دـ کنترل شیمیایی دارتون یا مارشال به نسبت 2 تا 2.5 در هزار یا مایع ظرفشویی به نسبت 3 در هزار به تنهایی پوره‌های پسیل پسته را کشته و از بین می‌برد، همچنین تا حدودی روی تخم نیز تأثیر دارد. آمیتراز و کنسالت خاصیت ناباروری حشرات کامل را دارد. از مخلوط کردن مایع ظرفشویی با سموم خودداری شود زیرا PH آن قلیایی است و باعث کاهش تأثیر کشندگی سموم می‌گردد.در صورت امکان از اواسط مرداد به بعد سمپاشی انجام نگیرد. 1. آمیتراز(مایتاک) EC20% و 1.5- 1 در هزار 2. ایمیداکلوپراید(کونفیدور) SC35% و 4/. در هزار 3. فلوفنوکسورون(کاسکید) DC5% و 5/. در هزار 4. هگزافلومورون(کنسالت) EC10% و 7/.- 5/. در هزار 5. دارتون EC21.7% و 1.5 دهزار 6. اندوسولفان EC35% و 1.5 درهزار ۷.استامی پراید [ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:31 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ] GetBC(100); آرشیو نظرات آرشیو نظرات آرشیو نظرات سپردار واوی سیب سپردار واوی سیب Lepidosaphes malicola (Hom.: Diaspididae) این آفت به درختان سیب، هلو، گوجه، زردآلو و ندرتاً گلابی حمله می‌کند. در روی درختان بید، تبریزی، یاس و عده دیگری از درختان زینتی نیز مشاهده شده است. این آفت به سیب‌های شفیع‌آبادی، شمیرانی، مورو، لاله و به خصوص سیب گلاب بیشترین خسارت را وارد می‌کند. سیب‌های مشهدی و زرد و قرمز لبنانی کمتر آلوده می‌شود. سپردار واوی سیب به تمام قسمت‌های هوایی درخت سیب از قبیل تنه، شاخه، برگ و میوه حمله می‌نماید. درختان آلوده دارای برگ‌های کوچک و پریده رنگ، میوه‌های بدشکل و ریز و سرشاخه‌های خشک می‌باشند. زیست‌شناسی سپردار واوی سیب زمستان را به صورت تخمهای سفید رنگ شکری به تعدادی در حدود ۱۰۰ عدد در زیر سپر ماده می‌گذراند. تخم‌ها دارای دیاپوز اجباری می‌باشند. پوره‌ها در شرایط کرج در اواسط اردیبهشت ماه بیرون می‌آیند و به خوبی روی تنه درختان میزبان حرکت می‌کنند و به سهولت توسط باد جابجا می‌شوند. پس از پیدا کردن محل مناسب بلافاصله تغییر جلد می‌دهند. پاها و شاخک‌ها را از دست داده و ثابت می‌شوند. در این موقع در اطراف بدن حشره رشته‌های مجعد مومی شبیه به پنبه مشاهده می‌شود که به مرور متراکم شده و به صورت هاله‌ای اطراف بدن حشره را می‌گیرد. پوره سن ۲ پس از ۱۵ تا ۲۰ روز تغذیه تغییر جلد می‌دهد و در این حالت حشره نر تبدیل به شفیره می‌شود و کمی بعد حشره کامل بالدار زیر سپر خارج می‌شود. پوره‌های نسل دوم این آفت در اواسط مرداد ماه مشاهده می‌شوند. سپردار واوی سیب دارای دو نسل می‌باشد. طبق نظر برخی محققین در نواحی گرمسیر اصفهان نسل سومی از این حشره مشاهده می‌شود. کنترل: ۱- Fiscus = (physcus) testaceus Aphlinidae علاوه بر تعداد زیادی از کفشدوزک‌ها، زنبورهای پرازیتوئید فوق از خانواده Aphelinidae زمستان را به صورت لارو در داخل بدن حشره ماده می‌گذرانند و در بهار موقعی که پوره‌ها شروع به تعویض جلد کردند این زنبورها خارج شده و در بدن پوره‌های سن دوم شروع به تخمریزی می‌کنند. ۳- Hemisarcoptes malus (Acari: Hemisarcoptidae) کنه فوق پرداتور تخم شپشک واوی سیب بوده و خود و پوره‌هایش از تخم این حشره تغذیه می‌کنند. زمستان به صورت ماده بالغ در بین توده‌های تخم در زیر سپرهای این حشره سپری می‌کنند کنترل شیمیایی: . مبارزه شیمیایی باید زمانی باشد که شپشک در مرحله Crawler باشد و ۷۵% پوره‌های از زیر سپر خارج شده باشند. ۱٫ آزینفوس متیل(گوزاتیون) EC20% و ۲در هزار ۲٫ اتیون EC47% و ۱٫۵ درهزار ۳٫ اتریمفوس(اکامت) EC50% و ۱در هزار ۴٫ کلرپیریفوس(دورسبان) EC40.8% و۱٫۵- ۱ درهزار ۵٫ روغن امولسیون شونده O 80% و ۵/. درصد سم‌پاشی زمستانه اواخر زمستان به صورت روغن‌پاشی (سموم روغنی Volk) پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل از بیداری درختان انجام می‌شود (روغن‌های زمستانه دارای هیدروکربن اشباع کمتری هستند). [ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:30 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ] GetBC(99); آرشیو نظرات آرشیو نظرات آرشیو نظرات پروانه زنبورمانند درختان سیب پروانه زنبورمانند درختان سیبSynanthedon myopaeformis(Lep: Sesiidae) این گونه در مناطق وسیع از کشورهای اروپایی و آسیایی انتشار دارد. از آفات مهم درختان سیب می‌باشد. لاروهای این آفت در منطقه کامبیوم در زیر پوست تنه درختان، روی تنه و شاخه‌های اصلی فعالیت دارند و گاهی باعث خشک شدن کامل درختان می‌گردند. زیست‌شناسیزمستان گذرانی این حشره به صورت لاروهای سنین مختلف در محل تغذیه یعنی دالانهای پیچ و خم‌دار لارو در زیر پوست می‌باشد. لاروها برای تغذیه به چوب آسیبی نمی‌رسانند بلکه تغذیه آنها از پوست و کامبیوم است. لاروهای زمستان گذران در بهار سال بعد مجدداً شروع به فعالیت کرده و پس از تکمیل دوران لاروی در حالی که طول آنها به حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیمتر می‌رسد و به رنگ زرد عسلی به یک خط تیره پشتی درمی‌آیند، در زیر پوست تبدیل به شفیره می‌شوند. لاروها قبل از شفیره شدن پیله‌های مخصوص مرکب از تارهای ابریشمی و خورده‌های پوست و فضولات قهوه‌ای رنگ می‌سازند و در داخل آن تبدیل به شفیره می‌شوند. لاروها پس از یک تا دو هفته و طی دوران شفیرگی کامل شده و پروانه‌ها ظاهر می‌شوند. این زمان در حدود اواسط خردادماه تا اوایل تیرماه می‌باشد. پرواز پروانه‌ها و فعالیت‌های حیاتی آنها شامل جفت‌گیری و تخمریزی در روز انجام می‌شود. ماده تخمهای خود را به صورت انفرادی و گهگاه چند عدد در جوار یکدیگر در شکافها و زخمهای روی پوست تنه و شاخه‌های قطور می‌گذراند. در این رابطه حتی در محل هرس شاخه‌های قطور نیز تخم این حشره دیده شده است. در روی تنه‌های سالم، حشره ماده حتی از ترکهای بسیار خفیف ناشی از تغییرات اقلیمی و عوامل فیزیولوژیک گیاهی نیز جهت تخمگذاری استفاده می‌نماید. دوره چنینی تخم متفاوت و از ۸ تا ۲۰ روز متغیر است. لاروها پس از خروج از راه شکاف و یا زخمی که تخم در آن گذاشته شده است به داخل پوست نفوذ نموده و تغذیه را شروع می‌نمایند. تغذیه هم از بافتهای در حال فساد و هم از بافتهای تازه می‌باشد. فضولات لاروی به صورت دانه‌های ریز قهوه‌ای رنگی بوده که گهگاه از شکافها بیرون زده و محل فعالیت لاروی را مشخص می‌سازد. این لاروها تا بهال سال آینده در همین محلها زمستان را می‌گذرانند. بنابراین یک نسل در سال دارد. کنترل:در مورد درختان پذیرای این آفت دو نکته بسیار مهم قابل بحث می‌باشد. ۱ـ بیشتر درختانی که جهت تخمریزی انتخاب می‌شوند یا رها شده‌اند و یا از نظر کاشت وضعیتی رضایت‌بخشی ندارند. ۲ـ هر نوع شکاف، ترک . زخم روی تنه و شاخه‌ها باعث جلب این آفت برای تخمریزی خواهد گردید. در این رابطه حتی ترک‌ها و تغییر شکل‌های ناشی از عوامل بیماریزا مانند بیماری معروف قارچی خوره که در نقاط میوه‌خیز کوهستانی به فراونی روی درختان سیب رایج است باعث جلب این حشره برای تخمریزی می‌گردد. لذا مهمترین طریقه پیشگیری از حمله و خسارت این آفت رعایت اصول صحیح باغداری، آبیاری به موقع، هرس و پانسمان زخمهای روی تنه با مواد ضدعفونی کننده و چسب پیوند می‌باشد. سم‌پاشی تنه و شاخه‌های اصلی درخت یک هفته پس از ظهور حداکثر حشرات کامل در بهار، تراشیدن آن قسمت از پوست تنه که خشک و فاسد شده و پوشاندن محل زخم با چسب پیوند بسیار مؤثر است. ۳- دادن کودهای ازته و حیوانی و انجام آبیاری کافی موجب رشد سریع پوست و خفته کردن آفت می‌گردد. ۴- سموم فسفره ۳-۲ درهزار ۵- اندوسولفان(تیودان) [ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:29 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ] GetBC(97); آرشیو نظرات آرشیو نظرات آرشیو نظرات کرم به کرم به Quince mothEuzophera bigella ( Lep.:pyralidae) در سال ۱۳۴۲ ضمن بررسی‌های دواچی و اسماعیلی در زمینه زیست‌شناسی و مبارزه با کرم سیب معلوم گردید که کرم‌زدگی میوه‌های سیب، گلابی و بخصوص به منحصر به کرم سیب نیست و گاهی در میان میوه‌های آلوده لاروهای قرمز ارغوانی رنگی مشاهده می‌شود که اگرچه نحوه خسارت آنها به گونه کرم سیب شباهت نسبی دارد ولی از نظر شکل‌شناسی کاملاً قابل تفکیک می‌باشند. همچنین مشاهده گردید که تعداد لاروهای ارغوانی رنگ نسبت به کرم سیب هرچه به پاییز نزدیک‌تر می‌شویم در زیر پوستکهای تنه درختان سیب و گلابی بیشتر می‌شود. با تفکیک لاروها بر حسب مشخصت ظاهری و قرار دادن آنها در انکوباتور شب‌پره‌هایی بدست آمد که از نظر شکل ظاهری کاملاً از کرم سیب متمایز بودند. نمونه‌هایی از این حشرات برای تشخیص گونه به زوریخ ارسال گردید و بوسیله سوتر W.Sauter گونه E.bigella تشخیص داده شد. لاروهای این آفت اخیراً زیر پوست درختان انار مشاهده شده است. زیست‌شناسی:کرم به زمستان را به صورت لاروهای کامل در داخل پیله‌های خاکستری رنگ و کشیده به سر می‌برند. لاروهای زمستان گذران در اواخر اسفندماه به شفیره تبدیل می‌شوند. شفیره در اوایل فروردین و کمی قبل از باز شدن شکوفه‌های سیب به حشرات کامل تبدیل می‌شوند. لارو این حشره دارای دو رفتار چوبخواری و میوه‌خواری است. لاروهای چوبخوار فاقد دیاپوز اجباری و لاروهای میوه‌خوار دارای دیاپوز اجباری می‌باشند. رفتار چوبخواری در اول فصل (نسل بهاره) مشاهده می‌شود. برخی از لاروها تا آخر فصل این رفتار را ادامه می‌دهند. دوران چوبخواری روی سیب و گلابی و دوران میوه‌خواری روی به و گردو انجام می‌گیرد. پروانه‌های خارج شده از لاروهای زمستان گذران قسمت اعظم تخمهای خود را در شکاف‌های تنه و شاخه‌ها می‌گذارند و لاروهای حاصل از آنها شروع به چوبخواری می‌نماید. محل تغذیه، عمق پوست و ناحیه کامبیوه است. البته تعدادی از تخمها در طول بهار روی میوه‌ها نیز گذاشته می‌شوند که لاروهای حاصل هیچگاه قادر به ادامه این شیوه زندگی نیستند. میوه‌خواری از اوایل تابستان شروع می‌گردد. در این زمان تخمها اغلب به صورت انفرادی وگاهی ۲ تا ۶ تایی در روی میوه، شکاف تنه درخت گذاشته می‌شود. حشرات ماده محل تصال دم میوه را به سطح آن ترجیح می‌دهند، لاروها بیشتر از فرو رفتگی محل اتصال دو میوه وارد آن می‌شوند، در صورتیکه خراش‌هایی در سطح میوه وجود داشته باشد از محل خراش‌ها نیز داخل می‌شوند. یک لارو معمولاً چند میوه را مورد حمله قرار می‌دهد. میوه‌های گردو معمولاً نمی‌ریزند. لاروها از زیر پریکارپ و پوشش دانه آندوکارپ و گاهی از دانه تغذیه می‌نمایند. لاروها ممکن است در داخل میوه تبدیل به شفیره شوند. این آفت در شرایط کرج ۳ تا ۴ نسل در سال دارد و تراکم آن در نسل آخر به حداکثر خود می‌رسد. به همین دلیل خسارت آن در آخر تابستان و پاییز به خصوص روی سیب و گلاهی و به خیلی شدید است. کنترل شیمیائی: ۱٫ فوزالن(زولون) EC35% و ۱٫۵ در هزار ۲٫ آزینفوس متیل(گوزاتیون) EC20% و ۲ درهزار ۳٫ دیازینون EC60% و ۱ درهزار ۴٫ دیازینون WP40% و ۱٫۵درهزار ۵٫ اتریمفوس(اکامت) EC50% و ۱در هزار ۶٫ آزینفوس متیل WP20% و ۲در هزار [ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:29 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ] GetBC(96); آرشیو نظرات آرشیو نظرات آرشیو نظرات سرخرطومی سیب  سرخرطومی سیبApple blossom weevil Anthonomus pomorum(Col.: Curculionidae) میزان اصلی آن سیب و علاوه بر آن به سایر درختان میوه دانه‌دار هم خسارت می‌زند، حشره کامل قبل از جفت‌گیری و تخمریزی از جوانه‌ها، برگ، گلهای هنوز کاملاً بسته، حتی شاخه‌های بسیار کوچک حامل جوانه‌های گل و برگ تغذیه می‌کند. لارو نیز از اندامهای زایا نظیر پرچم‌ها و تخمدان‌های گل و میوه جوان تغذیه می‌کند. غنچه‌های مورد حمله باز نشده، گلبرگها خشک، غنچه‌ها قهوه‌ای و بسته باقی می‌مانند و سوراخی در آن بوجود می‌آید. در داخل غنچه آلوده تخم، لارو یا شفیره آفت ملاحظه می‌گردد. زیست‌شناسی حشره کامل در شکاف یا زیر پوست تنه درختان و یا پناهگاههای دیگر زمستان را به سر می‌برد. در اواخر اسفند و یا فروردین پناهگاههای زمستانی را ترک کرده و شروع به تغذیه از غنچه‌ها می‌نماید. ماده‌ها یک تا دو روز پس از جفت‌گیری شروع به تخمریزی داخل غنچه‌های سبز می‌کنند. حشره ماده با خرطوم خود سوراخی در غنچه ایجاد می‌کند سپس چرخیده و انتهای شکم را در مقابل سوراخ قرار داده و تخمریزی می‌کند. تخم پس از ۵ تا ۱۵ روز تفریخ شده و لاروها پس از ۲ تا ۳ هفته تغذیه در داخل غنچه‌ها تبدیل به شفیره می‌گردند. دوره شفیرگی یک تا دو هفته می‌باشد. سپس سرخرطومی‌های نسل جدید غنچه را سوراخ کرده و از آن خارج می‌شوند و در پناهگاههای مختلف زمستان گذرانی می‌کند. این حشره یک نسل در سال دارد. کنترل شیمیایی: از سموم توصیه شده در مرحله غنچه قبل ازباز شدن گلها استفاده می کنیم ۱٫ اندوسولفان EC35% و ۱٫۵ درهزار ۲٫ دیازینون wp40% و ۱در هزار ۳٫ فوزولن EC35% و ۱٫۵ در هزار [ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:28 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ] GetBC(95); آرشیو نظرات آرشیو نظرات آرشیو نظرات سنک گلابی سنک گلابی (Pear lace bug) Stephannts pyri (Hem.: Tingitidae)      در تمام مناطق میوه‌خیز کشور یافت می‌شود. میزبان آن سیب، گلابی و در درجه دوم به گیلاس و گاهی نیز هلو، زردآلو، گوجه، زالزالک و ازگیل، به ژاپونی و گل سرخ خسارت وارد می‌آورد. برگها در محل تغذیه فاقد کلروفیل شده و بهص ورت نقاط زرد رنگ در سطح فوقانی برگ دیده می‌شود. این نقاط با تغذیه‌های مداوم قهوه‌ای شده و سپس برگها می‌ریزند. حشره کامل و پوره‌ها پشت برگها فضولاتی تولید می‌کنند که به صورت نقاط سیاه رنگ همراه با مایع چسبنده‌ای می‌باشد. درختان آلوده ضعیف شده برگها قبل از خزان می‌ریزند. اگر شدت آلودگی زیاد باشد میوه‌ها هم ریزش می‌کنند. زیست‌شناسی زمستان را به صورت حشره کامل که از لحاظ جنسی هنوز بالغ نشده است در زیر پوستک درختان و زیر برگهای خشک درز و شکاف تنه درخت و دیوار و سایر پناهگاهها به سر می‌برد. طول بدن حشرات کامل حدود ۳ تا ۴ میلیمتر و به رنگ قهوه‌ای مایل به خاکستری می‌باشد. بالها مشبک، طول بالها تقریباً دو برابر طول بدن است. در بهار حشرات کامل مصادف با باز شدن کامل برگها ظاهر می‌شودند و پس از جفت‌گیری حشرات ماده داخل نسج در سطح زیرین برگ تخمریزی می‌کنند و روی آنها را با ترشحات سیاه رنگ می‌پوشاند. پوره‌ها به فاصله ۳۰ تا ۴۰ روز از تخم خارج می‌شوند. دوره پورگی ۴ تا ۵ هفته و در این مدت پوره‌ها ۵ بار جلد عوض می‌کنند. ۲ تا ۳ نسل در سال دارد.مبارزه ۱ـ از بین بردن برگهای خشک و پوستک‌های تنه درختان ۲ـ شخم پاییزه ۳ـ استفاده ازسموم فسفره آلی ماند اکامت و زولون [ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:28 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ] GetBC(94); آرشیو نظرات آرشیو نظرات آرشیو نظرات شته سبز سیب شته سبز سیبAphis pomi Green apple aphi (Hom.: Aphididae) این شته در سراسر کشور هر جا که سیب کشت شود وجود دارد. این آفت به برگ و نوک شاخه‌های نورس، جوانه‌ها حتی گلها نیز خسارت می‌زند و باعث کم شدن محصول می‌گردد. گیاهان میزبان آن شامل سیب، گلابی، به، زالزالک و ازگیل می‌باشد. در نهالستان‌ها و روی درختان جوان خسارتش بسیار شدید است. حمله شدید آن در باغهای بارده نیز به فراوانی دیده می‌شود. در درختان چه پیر و چه جوان پاجوش‌ها بیشتر در معرض حمله این شته قرار دارند. بر اثر تغذیه این حشره برگهای جوان تغییر شکل می‌دهند. در این گونه پیچش برگها غالباً عرضی است. به عبارتی کلی‌تر برگهای جوان انتهایی بیشتر از همه در معرضحمله قرار دارند و بیشترین خسارت را می‌بینند. زیست‌شناسی سیکل زندگی این شته از نوع Holocyclic می‌باشد. زمستان گذرانی به صورت تخم است. این تخمها معمولاً روی شاخه‌های یکساله گذاشته می‌شوند. روی شاخه‌های سنین دیگر نیز ممکن است بتوان تخمی پیدا نمود. زمان تفریخ تخمها مصادف با باز شدن جوانه‌هاست. فعالیت بهار این آفت شدید است و روی اعضا فعال و جوان گیاهی به سرعت به زنده‌زایی ادامه داده و مهمترین خسارت خود را در همان زمان وارد می‌آورد. با بالا رفتن جمعیت، بالدارهایی در مجموعه شته‌ها ظاهر می‌شوند که انتشار آفت را به سایر درختان میزبان که در مجاورت قرار دارند به عهده می‌گیرند. این شته میزبان ثانوی برای تابستان گذرانی ندارد به عبارت دیگر تمام نسلهای خود را روی درختان میوه سردسیری که قبلاً اسامی آنها ارائه شد طی می‌نماید و اگر مشاهده می‌شود که در طول تابستان جمعیت آن به شدت کاهش می‌یابد به علت مهاجرت به طرف میزبانهای ثانوی نیست بلکه این کاهش نتیجه اثر حرارت شدید محیطی، ایجاد تغییراتی در شیره گیاهی و فعالیت قابل توجه دشمنان طبیعی این شته می‌باشد. از اوایل پاییز به بعد در جمعیت این شته فزونی محسوسی در مقایسه با جمعیت تابستانی پدیدار می‌گردد. افراد جنسی از اواخر مهر شروع به ظاهر شدن می‌کنند و تخمریزی تقریباً بلافاصله آغاز می‌گردد. تعداد نسل شته سبز سیب در سال بر حسب شرایط آب و هوایی محل فرق کرده و معمولاً ۱۵ تا ۲۰ نسل در سال تولید می‌کند. این شته یک میزبانه است. کنترل شیمیایی: اگر شته‌ها موجب پیچیدگی برگ شوند یا تولید گال نمایند از سموم سیستمیک مانند اکسی دی متون متیل (متاسیستوکس) و تیومتون (اکاتین) استفاده می‌شود ولی اگر موجب پیچیدگی نشوند از پریمیکارب (پریمور)‌ که یک شته کش اختصاصی است، استفاد می‌شود. برای مبارزه با شته‌های سبزی و جالیزی از هپتنوفوس (هوستاکوئیک) استفاده می‌شود چون اثر سریع داشته ولی کم دوام است.همچنین سموم پر دوام در اوایل فصل مصرف شود. ۱٫ تیومتون(اکاتین) EC 60 % یک در هزار ۲٫ اکسی دیمتون متیل EC25% یک درهزار ۳٫ مالاتیون EC25% دو درهزار ۴٫ پیریمیکارب(پریمور) Df50% نیم درهزار ۵٫ پیریمیکارب WP50% نیم درهزار ۶٫ هپتنفوس EC50% یک در هزار ۷٫ دیازینون EC60% یک در هزار [ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:27 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ] GetBC(93); آرشیو نظرات آرشیو نظرات آرشیو نظرات شته مومی یا شته خونی سیب شته مومی یا شته خونی سیب Wooly aphid Eriosoma lanigerum (Hom.: Eriosomatidae) ریشه واژه خانواده Eroisomatidae در لاتین به معنای بدن پشمالو می‌باشد. این آفت در اکثر نقاط جهان که سیب کاشت می‌شود شیوع دارد غیر از سیب به انواع گلابی اهلی و وحشی، به، زالزالک و نیز نارون ‌آمریکایی با نام Ulmus americana (میزبان اول) حمله می‌کند. این آفت به صورت توده های سفید رنگ در ماههای مهر و تابستان روی سرشاخه‌ها و تنه درختان دانه‌دار به خصوص در اطراف زخم‌های حاصله از هرس شاخه‌ها دیده می‌شود. این آفت به ریشه و طوقه دررختان نیز حمله می‌کند. در روی ریشه وطوقه خسارت این آفت با ایجاد برآمدگی و گالهای مخصوص همراه است. این برآمدگی و گالها روی سرشاخه‌ها هم دیده می‌شود. ارقام بومی کشور حساسیت فراوانی به این شته دارند. در حالیکه برخی ارقام خارجی مانند زرد و قرمز لبنان کمتر مورد حمله واقع می‌شوند. زیست‌شناسی این شته اگرچه دو میزبانه است ولی در مناطقی که میزبان اول یافت نشود (مانند کشور ایران) در تمام مدت سال روی میزبان دوم (درختان دانه‌دار) زندگی می‌کند و مراحل جنسی و تخم در این شرایط دیده نمی‌شود. در شرایط عادی که هر دو میزبانه وجود داشته باشد مانند همه شته‌های دومیزبانه، مرحله‌ای از سیکل زندگی خود را روی درختان میوه دانه‌دار و مراحلی را نیز ری درختان نارون (افراد جنسی نر و ماده تخم، ماده موسس،ماده فونداتریژن) سپری می‌کند. این شته ناقل بیماری قارچی شاتکر چند ساله روی درختان سیب می‌باشد. زمستان گذرانی در مرحله پورگی سپری می‌شود. محل زمستان گذرانی در شکاف‌های موجود روی تنه و شاخه‌های سنین مختلف و حتی شاخه‌های همان سال و طوقه و ریشه‌های ضخیم و اصلی مجاور تنه و نزدیک سطح خاک می‌باشد. کنتـــــــرل: ۱ـ مبارزه بیولوژیک الف‌ـ زنبور Aphelimus mali (Aphelinidae) از پارازیتوئیدهای اختصاصی شته مومی سیب می‌باشد. ب‌ـ لارو و حشره‌کش کفشدوزک‌های Coccinella septampunotata Exochomus spp Chilocorus spp ج‌ـ لاروهای مگس‌های سیرفید و لاروهای کریزوپا د‌ـ لاروهای پشه‌های Cecidomyiidae د‌ـ سن‌های شکاری از خانواده Anthoeoridae ,Nabidae 2ـ مبارزه زراعی شته مومی سیب چون مکان‌های سایه‌دار را ترجیح می‌دهد لذا در باغات سیب از کاشت پرپشت درختان بایستی اجتناب کرده و به هرس آنها دقت لازم مبذول داشت همواره جریان هوا و نفوذ اشعه‌های خورشیدی را به داخل درختان امکان‌پذیر ساخت. چون شته‌ها اکثراً در داخل زخم‌های درختان و یا در محل‌های بریده و هرس شده آنها مستقر می‌شوند لذا این قسمت‌ها نباید به حال خو رها شوند. همچنی شاخه‌های گال‌دار و یا سرشاخه‌های مورد هجوم بایستی به طور مرتب قطع شده و نابود گردند. ۳ـ کاشت واریته‌های مقاوم تحقیقات ایستگاه East-Malling نشان می‌دهد که واریته‌های Northern spy و Winter majetin تقریباً مورد هجوم شته مومی واقع نمی‌شوند. کنترل شیمیایی: ۱٫ تیومتون(اکاتین) EC60% و ۱در هزار ۲٫ اکسی دیمتون متیل EC25% و ۱ درهزار ۳٫ پیریمیکارب(پریمور) Df50% و ۵/. درهزار [ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:26 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ] GetBC(92); آرشیو نظرات آرشیو نظرات آرشیو نظرات عکس افات مینوز لکه ماپیچی مرکبات                                                                                                                        پروانه فری                           لارو پروانه فری            سوسک سرشاخه خوار پسته                    سوسک شاخک بلند رزاسه                             پروانه چوبخوار پسته                    خسارت پروانه چوبخوار پسته                      شته چین دار پسته                        سن سبز پسته             لارو برگخوار سفید پسته               لارو برگخوار سفید پسته                                   پسیل پسته                                                                    پسیل گلابی             زنجره سته یا شیره تر         سرخرطومی گیلاس   [ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:21 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ] GetBC(86); آرشیو نظرات آرشیو نظرات آرشیو نظرات سوسك شاخك بلند پسته Calchaenesthes pistacivora: سوسك شاخك بلند پسته Calchaenesthes pistacivora:    سوسك شاخك بلند آفت جديد پسته و بنه در اوايل بهار 1378 در باغهاي پسته منطقه خيرآباد كفه از توابع شهرستان سيرجان مشاهده شده است. اين حشره به نام Calchaenesthes pistacivora نامگذاري وبعنوان يك گونه جديد براي فون حشرات دنيا معرفي گرديده است. پراكنش حشره در مناطق خيرآباد كفه، پوزه خون و حومه غربي شهرستان سيرجان مي باشد. حشرات كامل به طول 2/9 تا 6/12 ميلي متر، رنگ عمومي بدن سياه رنگ، بالپوش ها قرمز رنگ، داراي چهار لكه سياه كه دو لكه بالايي مربع مستطيل شكل و دو لكه پائيني لوبيائي شكل مي باشند (شكل ). شاخك ها در حشرات نر به انتهاي بالپوش ها نمي رسد و در حشرات ماده تا اواسط بالپوش ها نمي رسد و كوتاهتر از نرها مي باشد. ظهور حشرات كامل از اواسط فروردين است. حشرات كامل برگخوار مي باشند.. تخم گذاري به صورت انفرادي و بر روي سرشاخه ها و يا محل هرس شاخه ها صورت مي گيرد. تخم بيضي شكل و زردرنگ و به طول 2 ميلي متر و قطر 1 ميلي متركه حشره آن را با پوشش خاكستري رنگ نسبتاً سختي به ضخامت حدود 1/0 ميلي متر مي پوشاند. ميانگين تعداد 40 تا 45 عدد است. لاروها به رنگ زرد مايل به نارنجي و داراي آرواره هاي قهوه اي رنگ و قوي مي باشند. طول دوره لاروي 16 تا 18 ماه طول مي كشد. لاروها از داخل سرشاخه ها و شاخه هاي پسته تغذيه نموده و سبب ضعف و در نهايت خشكيدگي شاخه ها مي گردند. طول كانال لاروي حدود 15 سانتي متر و به صورت رفت و برگشتي مي باشد. اين حشره داراي يك نسل در طي 2 سال مي باشد. مشاهده علائم تغذيه اي حشره بر روي شاخه هاي چند ساله و قطور درختان بنه و كسور، نشان دهنده آن است كه اين حشره از ساليان دور بر روي اين ميزبانها زندگي مي كرده است. و به دلايل افزايش بي رويه سطح زيركشت باغهاي پسته در چند سال اخير‌‍‍؛ قطع بي رويه درختان بنه و كسور جهت مصارف سوختي؛ برداشت بي رويه و بيش از حد آب از سفره هاي زيرزميني و بروز پديده خشكسالي در چند سال اخير سبب مهاجرت و استقرار آن بر روي درختان پسته شده است.                                                                                     شكل‌ 14- حشره‌ كامل سوسك شاخك بلند پسته                     شكل‌ 15- نحوه خسارت و كانال لاروي   مبارزه:  1- مبارزه غير شيميائي: 1- تقويت درختان با كوددهي مناسب و آبياري منظم. 2- هرس شاخه هاي آلوده و حذف پاجوش ها و تنه جوشها و سوزانيدن آنها.  3- اجتناب از قطع بي رويه درختان جنگلي بنه و كسور در مناطق كوهستاني، كه سبب كاهش ميزان مهاجرت اين حشره به سمت باغهاي پسته خواهد گرديد‌‍‍. 4- اجتناب از افزايش سطح زير كشت پسته بويژه پيشروي به سمت مناطق كوهستاني در مناطق آلوده به آفت‌‍‍. 2- مبارزه شيميائي:    حشره كشهاي ديازينون به نسبت 5/1 در هزار و آندوسولفان به نسبت 5/2 در هزار بر روي حشرات كامل مؤثر بوده و افزودن روغن ولك به نسبت 5 در هزار تأثير اين حشره كشها را افزايش مي دهد. حشره كش آدميرال به نسبت 75/0 در هزار بعلاوه روغن ولك 5 در هزار بر روي مراحل تخم ولارو سن اول تأثير قابل قبولي دارد. سرخرطومي پسته ) Polydrosus davatchiiخانواده (Curculionidae:    حشره كامل سوسك قهوه اي مايل به خاكستري رنگ به طول 5/5 تا 7 ميلي متر و عرض 2 تا 3 ميلي متر مي باشد (شكل ). ظهور حشرات كامل در روي درختان پسته همزمان با باز شدن جوانه هاي گل و تقريبا مصادف با دهه اؤل فروردين است. حشرات كامل از جوانه هاي گل و برگ درختان پسته اهلي به مدت حدودا' 50 روز تغذيه مي نمايد. هر حشره ماده بطور متوسط روزانه 6/13 عدد تخم مي گذارد. طول دوره تفريخ تخم ها در حدود 2 هفته بطول مي انجامد. تخم ها بيضي شكل و كشيده و به طول 8/0 ميلي متر، كه ابتدا شيري رنگ بوده و به تدريج سياه رنگ مي گردند. لاروها سفيد رنگ، بدون پا و بطول 1 ميل متر مي باشند، كه پس از خروج از تخم بداخل خاك نفوذ مي نمايند. اين حشره داراي يك نسل در سال مي باشد.                                                                       شكل‌ 17- حشره‌ كامل سرخرطومي پسته مبارزه و كنترل:    حشره كشهاي ديازينون به نسبت 5/1 در هزار و آندوسولفان به نسبت 5/2 در هزار در مرحله تغذيه حشرات كامل از جوانه هاي پسته بر روي حشرات كامل مؤثر مي باشد. سوسك هاي چوبخوار سبز پسته Agrilus viridicaerulans: .   چند گونه ازسوسكهاي چوبخوار، متعلق به جنس هاي  Agrillus sp. و Anthaxia sp.(از خانواده Buprestidae) كه به چوبخوارهاي سبز و قرمز پسته معروف هستند، در باغهاي پسته فعاليت مي نمايند(شكل  ). اين حشرات عمدتاً به درختاني كه دچار ضعف تغذيه اي و كم آبي شديد باشند حمله مي نمايند. جمعيت و ميزان خسارت سوسكهاي چوبخوار سبز و قرمز پسته در چند سال اخير در مناطق پسته كاري استان كرمان بدليل كاهش شديد آب سفره هاي زير زميني افزايش يافته است.. اين حشرات داراي يك نسل در سال بوده و لاروهاي آنها با تغذيه از بافت هاي داخلي تنه و شاخه هاي اصلي و قطور و حتي شاخه هاي فرعي درختان پسته موجب ضعف و خشكيدگي آنها گرديده و خسارت شديدي به درختان پسته وارد مي نمايند.                                                        شكل‌ 17- حشره‌ كامل سوسك چوبخوار مبارزه و كنترل: 1- مبارزه شيميائي: با توجه به دوره خروج طولاني مدت حشرات كامل مبارزه شيميائي نتيجه مناسب و مطلوبي ندارد. 2- مبارزه غيرشيميائي: تقويت درختان با تغذيه و آبياري مناسب و بموقعادامه مطلب [ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:18 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ] GetBC(84); آرشیو نظرات آرشیو نظرات آرشیو نظرات سوسكهاي گرده خوار سوسكهاي گرده خوار   1-   Epicometis hirta     (Col.: Scarabaeidae) حشره كامل به طول 8 تا 13 ميليمتر است. رنگ عمومي بدن سياه مات تا نيمه شفاف مي‌باشد. بالپوشها مزين به نقطه‌هاي كوچك سفيد رنگ بوده كه تعداد و شكل آنها در نمونه‌هاي مختلف متفاوت هستند. سراسر بدن پوشيده از كركهاي بسيار ظريف كم و بيش متراكم و به رنگ زرد بسيار روشن است. درحشرات نر پنجه پاهاي جلو از ساق قدري كوتاهتر و در ماده‌ها پنجه قدرت بلندتر از ساق مي‌باشد. يك نسل در سال دارد. زمستان را به صورت حشره كامل در خاك طي مي‌كند. به گلخوار بور معروف استادامه مطلب [ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:13 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ] GetBC(83); آرشیو نظرات آرشیو نظرات آرشیو نظرات کرم سیب (تخم خوار سیب) کرم سیب (تخم خوار سیب) آفتی جهانی است. در ایران آفت در تمام مناطق کشت سیب دیده می شود. علاوه بر سیب به درختانی چون بــــــــــه، گلابی، زردآلو، خرمالو، گردو، گوجه، آلو، آلوبالو، بادام وانار حمله می کند. کرم سیب در واقع تخم خوار است وبرای رسیدن به دانه از بافت میوه نیز تغذیه می کند. حمله آفت در مراحل اولیه رشد میوه باعث ریزش آن میشود بیولوژی: کرم سیب زمستان را به صورت لارو کامل در داخل پیله های سفیدرنگ ضخیم می گذراند.لارو درون پیله، در بهارتبدیل به شفیره می شود و همزمان با پایان یافتن دوره گلدهی دوران شفیرگی هم به اتمام میرسد وحشرات بالغ ظاهر می شوند. حشرات بالغ از شهد گلها استفاده می کنند. این حشرات روی کاسبرگ، گلبرگ، نهنج و حتی سرشاخه ها معمولاً انفرادی(2تا3تایی) تخم می گذارند. لاروهای نسل اول از دم میوه وارد میشوند و لاروهای نسل بعد از هر جای دیگر وارد میشوند.تعدادنسل کرم سیب به دو عامل درجه حرارت و طول روشنایی روز بستگی دارد. در فارس 2-3 نسل داردادامه مطلب [ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 4:11 بعد از ظهر ] [ حمید ذاکری مروست ] GetBC(82); آرشیو نظرات آرشیو نظرات آرشیو نظرات .: Weblog Themes By Iran Skin :. درباره وبلاگ حمید ذاکری مروست فارق التحصیل مهندسی کشاورزی گرایش علوم کشاورزی از دانشگاه پیام نور مروستلطفا برای بهتر شدن این وب نظر بدهید موضوعات وب کیاه شناسی ژنتیک خاک شناسی علف های هرز کشاورزی پایدار سم شناسی باغبانی طریقه پیوند زدن زراعت غلات ازدیاد نباتات حشره شناسی هوا و اقلیم شناسی زراعت گیاهان علوفه ای زراعت گیاهان صنعتی دیم کاری اصلاح نباتات دامپروری ویروس های گیاهی فیزیولوژی گیاهی زراعت عمومی سبزی کاری کنترل و گواهی بذر ماشین های کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای اصول و روش آبیاری زراعت حبوبات گلخانه زراعت دانه های روغنی گالری عکس شخصی گل ها حفظ نباتات نسخه های ترکیبی گیاهان دارویی مقالات پرورش ابزیان و شیلات محیط و طریقه کشت بافت کاربرد هرمون های گیاهی افات درختان میوه و کنترل انها افات گیاهان زینتی قارچ ها افات پسته کشت هیدرو پونیک پرورش قارچ بیماریهای گیاهی آب و خاک پرورش زنبور عسل گلها وگیاهان آپارتمانی کشاورزی دقیق میوه های مناطق گرمسیری نرم افزار کشاورزی آرشيو مطالب هفته دوم مرداد 1390 هفته سوم تیر 1390 هفته سوم خرداد 1390 هفته دوم اردیبهشت 1390 هفته چهارم فروردین 1390 هفته سوم فروردین 1390 هفته چهارم بهمن 1389 هفته سوم بهمن 1389 هفته سوم دی 1389 هفته دوم دی 1389 هفته اوّل آذر 1389 هفته دوم آبان 1389 هفته چهارم مهر 1389 هفته اوّل مهر 1389 هفته چهارم شهریور 1389 هفته سوم شهریور 1389 هفته دوم شهریور 1389 هفته سوم تیر 1389 هفته سوم خرداد 1389 هفته دوم خرداد 1389 هفته چهارم اردیبهشت 1389 امکانات سایت آی پی رایانه شما : 65.49.14.84 کد نمایش آی پی کد نمایش آی پی رتبه سنج گوگل رتبه سنج گوگل آمار وبلاگ کاربران آنلاین : " type=text/javascript> بازدیدها : " type=text/javascript> خدمات وبلاگ نویسان [ طراحی : ایران اسکین ] [ Weblog Themes By : iran skin ] قالب میهن بلاگ download وبلاگ اسکین قالب بلاگ اسکای وبلاگ نویسان قالب وبلاگ دیکشنری آنلاین ایجاد فرم تماس ایجاد گالری عکس نمایش اوقات شرعی تقویم جلالی رتبه سنج گوگل مترجم سایت نمایشگر آی پی گوگل ساخت کد صوتی آنلاین آمارگیر فونت های زیباساز تغییر شکل ماوس فال حافظ فال عشق طالع بینی هندی طالع بینی ازدواج بازی آنلاین document.getElementById('s'+'e'+'o').style.display='none';
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم شهریور 1390ساعت 9:18  توسط مهندس  | 

آفات درختان میوه


مگس میوه Natal fruit fly Ceratitis rosa(Karsh) Diptera:Teph
اهمیت اقتصادی:
این مگس بسیار پلی فاژ باعث خسارت به دامنه وسیعی از میوه های خانواده های مختلف می شود. این آفت در بسیاری از مناطق که همراه مگس مدیترانه ای بوده جانشین آن شده است.

اهمیت قرنطینه ای:
این مگس علاوه بر حضور در لیست آفات و بیماریهای قرنطینه خارجی ایران در لیست آفات و بیماریهای قرنطینه خارجی EPPO به عنوان یک مگس میوه غیر اروپایی وجود دارد.و همچنین در لیست های JUNAC و OIRSA به عنوان آفت قرنطینه ای محسوب می شود. این آفت مانند مگس میوه شرقی می تواند در مناطق جنوبی EPPO مستقر شود و ممکن است به مناطق گرمسیری محدود شود که می تواند خطر مستقیم ایجاد کند. در بررسی های اخیر در مورد خطر گونه های Ceratitis sp. برای EPPO این مگس تنها آ‎فت مهم دامنه وسیعی از درختان میوه است. برای کشورهای اروپایی در صورت وجود این مگس وضع قوانین سختگیرانه قرنطینه ای در مورد صادرات میوه لازم است .

میزبانها:
این آفت بسیار پلی فاژ بوده و به درختان میوه: سیب، زردآلو، آووکادو، مرکبات، نانگی، گواوا، انجیر، انگور، لیچی، انبه، پاپایا، هلو، گلابی، آلو، به، و گوجه فرنگی حمله می کند.

لیست میزبانها:
Citrus, Coffea (coffee), Averrhoa carambola (carambola), Capsicum frutescens (chilli), Carica papaya (papaw), Citrus aurantium (sour orange), Citrus reticulata (mandarin), Citrus sinensis (navel orange), Coffea arabica (coffee (arabica)), Cydonia oblonga (quince), Eugenia uniflora (surinam cherry), Ficus carica (fig), Garcinia mangostana (mangosteen), Lycopersicon esculentum (tomato), Malus pumila (apple), Manilkara zapota (sapodilla), Prunus armeniaca (apricot), Prunus domestica (damson), Psidium littorale (strawberry guava), Pyrus communis (European pear), Syzygium aqueum (watery rose-apple), Syzygium cumini (black plum), Syzygium jambos (rose apple), Syzygium malaccense (malay-apple), Terminalia catappa (Singapore almond), Theobroma cacao (cocoa), Ziziphus jujuba (common jujube), Psidium guajava (guava), Annona reticulata (bullock's heart), Eriobotrya japonica (loquat), Mangifera indica (mango), Persea americana (avocado), Prunus persica (peach), Vitis vinifera (grapevine), Carissa macrocarpa, Litchi chinensis (lichi).

مناطق انتشار:
این آفت از ناحیه EPPO و اروپا گزارش نشده است.
آفریقا: آنگولا، اتیوپی، کنیا، مالاوی، مالی، موریتیوس، موزامبیک، نیجریه، رونیون، روآندا، آفرقای جنوبی، سوازیلند، تانزانیا، اوگاندا، زئیر، زامبیا و زیمباوه

مناطق انتشار Ceratitis rosa
علائم خسارت:
محل تخمگذاری به صورت نقاطی روی میوه های مورد حمله مشاهده می شود.

شکل شناسی:
این آفت مانند سایر گونه های Ceratitis sp. دارای بالهای نوار دار و سپرچه متورم است که دارای نقوش زرد و سیاه است. وجود نقش و خال خاکستری در قاعده سلولهای بال گونه هایCeratitis sp. را از سایر گونه های خانواده Tephritidae جدا می سازد.

بالغین:
رنگ: نوارهای بال و رنگ عمومی بدن قهوه ای ، نوار Costal از زیر انتهای رگبال R1شروع شده و از رگبال عرضی Discal توسط ناحیه ای شفاف در انتهای R1 جدا می شود. قسمت نوک رگبال M توسط ناحیه Infuscate قطع نمی شود.
سر: جفت موی Orbital جلویی به هیچ وجه تغییر نیافته است.
سینه: سپر دارای نقوش سیاه و زرد با نوارها یا نواحی زرد رنگ که به حاشیه می رسند و هر موی نوک سپرچه ای((apical scutellar در قاعده یا چسبیده به نوارهای زرذ است. ران پای میانی در نرها بدون موی ستبر شکمی ، ساق پای میانی دارای ردیفهایی از موهای ستبر در نیمه انتهایی لبه های جلویی و عقبی است که سیمایی پر مانند به آن می دهد. طول بالها 6-4 میلیمتر است. نرهای بیشتر گونه های زیر جنس Pterandrus دارای ردیفهای از موهای ستبر روی لبه های عقبی و جلویی ساق پای میانی داشته و سیمایی پر مانند به آن می دهد. C.rosa از بیشتر افراد این زیر جنس بواسطه این خصوصیت و نداشتن موی ستبر روی سطح زیرین ران پای میانی قابل تشخیص است. نرهای زیر جنس Ceratitisهمچنین بدون پیوست های قاشقی در سر می باشد. متاسفانه روش ساده ای برای تشخیص ماده ها به جز گونه های Pterandrus-که دارای نوارهای بال و بدن عموما قهوه ای رنگ که در مقایسه با لکه های زرد رنگ C.capitataاست- وجود ندارد.
________________________________________
شته سبز هلو:Myzus persicae
 این شته به علت انتقال ویروس های مختلف اهمیت فراوانی دارد.شکل شناسی: تخمها بیضوی ابتدا زرد یا سبز و به سرعت سیاه می شوند.حشرات بالدار دارای سر و قفسه سینه سیاه و شکم سبز مایل به زرد و یک خط تیره بزرگ در سطح پشتی آن دیده می شود.حشرات بی بال زرد تا سبز و خط تیره بزرگ در سطح پشتی دیده می شود.کورنیکولها بلند و در نیمه انتهایی کمی برامده و همرنگ بدن هستند.

زیست شناسی:هر 10تا12روز یک نسل ایجاد می کند.زمستان گذرانی به صورت تخم روی میزنان یا روی درختان هسته دار.


میزبانها:در مناطق معتدل آفت گونه هایی از درختان هسته دار مثل هلو,زردآلووآلو است.میزبان ثانویه شامل گیاهان چوبی و علفی می باشدمثل خانواده های سیب زمینی,چغندریان,چلیپاییان,چؠ ?ریان و کدوییان.

خسارت:این حشره در تراکم بالا از بخشهای جوان تغذیه می کند وباعث استرس های آبی ,کاهش نرخ رشدو... گیاه می شود.در اول فصل به سیب زمینی خسارت می زند.ترشح عسلک باعث کاهش فتوسنتز و جلب قارچهای ساپروفیت می شود . حشرات بالغ و پوره ها می توانند 100 ویروس مختلف را انتقال دهند از جمله مهمترین انها عبارتند از: ویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی,ویروس وای سیب زمینی و زردی غربی چغندر ,موزاییک کاهو,موزاییک شلغم و گل کلم وموزاییک خیار و هندوانه.
________________________________________
کرم آلو Plum fruit moth
Cydia funebrana

Syn: Grapholitha funebrana

(Lep: Tortricidae)

در اکثر مناطق کشور انتشار دارد. از آفات مهم درختان میوه هسته‌دار شامل انواع آلو، گوجه، هلو و گاهی زردآلو و گیلاس، آلبالو و قیسی می‌باشد. به آلو سیاه خسارت زیادی می‌زند، لاروهای این آفت علاوه بر میوه ممکن است جوانه‌ها را نیز مورد حمله قرار دهند. خسارت عمده آن شامل تغذیه لارو از گوشت یا پریکارپ میوه می‌باشد. میوه‌های کرم زده در صورتی که لاروه میوه را ترک کرده باشند محتوی توده متراکم فضولات سیاه رنگ آن می‌باشد. بر اثر عکس‌العمل اپیدرم میوه ضمغی از آن بیرون می‌آید که یکی از علائم تشخیص میوه‌های آلوده می‌باشد. این میوه‌ها اکثراً ریزش می‌نمایند.
 
 


زیست‌شناسی
این حشره زمستان را به صورت لارو به حالت دیاپوز در داخل یک پیله سفید چرکی نسبتاً ضخیم مایل به قهوه‌ای به سر می‌برد. این پیله‌ها در زیر پوستکهای تنه درخت، داخل شکافها و سوراخ‌هایی که حشرات دیگر ایجاد می‌کنند و حتی در داخل خاک دیده می‌شوند. در بهار پس از طی دوره شفیرگی مصادف با باز شدن شکوفه‌های درختان میزبان حشرات کامل ظاهر می‌شوند. بر اساس مشاهدات رجبی تخمهای این آفت تماماً روی میوه گذاشته شده و روی برگها خیلی بندرت تخمی دیده می‌شود. ولی در کرم سیبت عداد تخمهای گذاشته شده روی برگها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لاروها به فاصله یک هفته تا ده روز از تخم خارج می‌شوند و چون از دانه میوه‌های کوچک می‌خورند، باعث ریزش آنها می‌گردند. طرز زندگی این آفت با مختصر جزئیاتی شبیه طرز زندگی کرم سیب می‌باشد. تعداد نسلهای این آفت از 2 تا 3 نسل متفاوت می‌باشد.


کنترل کرم آلو:
این حشره یک آفت کلیدی روی گوجه و آلو می‌باشد. در نقاط گوجه و آلوکاری مهم کشور باید طبق برنامه دقیقی که در قالب پیش‌آگاهی طرح‌ریزی می‌گردد با آن مبارزه نموده می‌توان سم‌پاشی بر علیه مهترین آفات آلو و گوجه را نیز بر اساس مبارزه با این حشره تنظیم نمود و به عبارت دیگر با مبارزه بر علیه این آفت سایر حشرات مهم این دو میوه را زیر پوشش سم برد. البته حشراتی نظیر زنبور گوجه Hoplocampa minuta از نظر زمان مبارزه مطابقت چندانی با این حشره ندارد ولی در مقابل می‌توان مبارزه بر علیه شپشک‌های نخودی Eulecanium coryli شپشک آسیایی Tecaspis asiatica و حتی شته‌های Hyalopterus pruni و Pierochloroia’es persioae را با مبارزه با نسل اول این آفت تلفیق نمود.

زمان مبارزه با کرم آلو را می‌توان بر اساس تخمگذاری حشره و مشاهده اولین تفریخ تخمها پی‌ریزی نمود. اکنون که تله‌های فرومونی برای پیگیری و نوسان جمعیت این حشره به بازار آمده است (Fanemone فرمول تجارتی کرم آلو) می‌توان با استفاده از داده‌های آن و روشن شدن شروع و پایان نسلها و طبیعتاً با کمک گرفتن از شروع تخمگذاری حشره (با مشاهدات عینی) زمانهای مبارزه را مشخص نمود. در زمینه استفاده از پارازیتوئیدها باید گونه‌های موجود از جنس تریکوگراما را جهت کنترل نسبی این حشره حمایت نمود.

کنترل شیمیائی:

1. فوزالن(زولون) EC35% و 1.5 در هزار

2. آزینفوس متیل(گوزاتیون) EC20% و 2 درهزار

3. دیازینون EC60% و 1 درهزار

4. دیازینون WP40% و 1.5درهزار

5. اتریمفوس(اکامت) EC50% و 1در هزار

6. آزینفوس متیل WP20% و 2در هزار
________________________________________
لیسه میوه
Yponomeuta padellus
(Lep.: Yponomeutidae)

 

درختان مورد حمله این لیسه شامل سیب، گوجه، زردآلو، قیسی، زالزالک، گلابی، ازگیل، به، آلو، بادام و برخی درختان غیر مثمر می‌باشد. تعداد خالهای لیسه سیب 25 تا 26 عدد ولی در لیسه میوه 30 عدد است که در 3 ردیف طولی قرار گرفته‌اند. طرز زندگی و طرز خسارت آن شبیه لیسه سیب می‌باشد ولی اختلافات عمده که در زندگی ان دیده می‌شود به شرح زیر است:

1ـ پروانه لیسه میوه زودتر از لیسه سیب شروع به پرواز می‌کند.

2ـ در لیسه میوه، لاروها از زیر پولک زمستانه که بیرون آمدند به صورت مینوز داخل بافت پارانشیم برگ نمی‌شوند، بلکه در روی برگهای جوان پراکنده شده، مشغول بستن تار و تغذیه می‌گردند.

3ـ لاروهای لیسه میوه تک تک در قسمت‌های مختلف درخت به خصوص بین برگها در پیله سفیدرنگ به شفیره تبدیل می‌شوند و پیله‌ها برخلاف لیسه سیب به طور متراکم در نزدیکی هم قرار ندارد (مبارزه مانند لیسه سیب می‌باشد).

کنترل شیمیایی:

1. مالاتیون EC57% و 2در هزار

2. آزینفوس متیل(گوزاتیون) EC20% و 2درهزار

زمان مبارزه: پس از متورم شدن جوانه ها و درست قبل از باز شدن گلها
________________________________________
پروانه بال دنباله‌دار

Iphiclides (=Papilio) podalirius
(Lep: Papilionidae)

به سیب، گلابی، بادام، گوجه، آلو، گیلاس، آلبالو و زالزالک حمله می‌نماید. لارو از برگ درختان تغذیه می‌کند. دو نسل در سال دارد. زمستان گذرانی به صورت شفیره است.


 
________________________________________
سوسک طوقه خوار سیاه
Capnodis tenebrionis
(Col.: Buprestidae)

در تمام مناطق ایران انتشار دارد. روی طوقه هسته‌دارها و بندرت روی گلابی، سیب و زالزالک دیده می‌شود.

زیست‌شناسی
این حشره یک نسل در دو سال دارد. حشره کامل پس از خروج از خاک که در تابستان و اوایل پاییز اتفاق می‌افتد بدون تخمریزی و به همان صورت در پناهگاههای مختلف در زیر علف‌ها، زیر برگهای خشکیده، داخل شکاف‌های سطحی زمین و زیر کلوخه‌ها، زمستان گذرانی نموده و در بهار سال بعد پس از تغذیه، جفت‌گیری و تخمریزی می‌کند. لاروهای حاصله از این تخم‌ها زمستان را در زیر پوست قسمت‌های مختلف پایین درخت شامل ریشه طوقه و قسمت‌های انتهایی تنه گذرانده و در تابستان و پاییز سال بعد به حشره کامل تبدیل می‌گردند. از ظهور حشرات کامل نسلی تا ظهور حشرات کامل نسل بعد 2 سال طول می‌کشد. در برخی از ارتفاعات طول یک نسل 3 سال طول می‌کشد. در چنین مواردی یا طول لاروهای زمستان گذران یا حشرات کامل زمستان گذران دو سال طول می‌کشد. سوسکهای زمستان گذران پس از این که متوسط درجه حرارت روزانه به 15 درجه سانتیگراد رسید خارج می‌شوند. حشرات کامل پروازهای کوتاه نموده و به نظر نمی‌رسد که انتشار این آفت توسط پروز باشد بلکه بدلیل انتقال نهالهای آلوده اتفاق می‌افتد. حشرات کامل آفتاب دوست بوده، پس از مختصری تغذیه از برگها و گاهی پوست شاخه‌های جوان، جفت‌گیری، بر روی سطح خاک و یا در مواردی در کنار طوقه تخم می‌گذراند. تعداد تخم از 272 تا 1236 عدد گزارش شده است.
 
 

تخم‌ها در عمق صفر تا 5 سانتی‌متری زیر خاک و اغلب به صورت انفرادی گذاشته می‌شود. تخم‌ریزی در روز صورت می‌گیرد. لاروسن اول نسبت به آبیاری بسیار حساس است. اگر در زمان تخم‌گذاری و خروج لاروهای سن اول آبیاری صورت گیرد درصد زیادی از لاروهای سن اول از بین رفته و می‌میرند. لاروهای سن اول در خاکهای خشک و فاقد رطوبت نمی‌توانند خود را به تنه درخت برسانند و خواهند مرد. لاروسن اول پس از رسیدن به گیاه پوست محل مورد نظر را پاره کرده وارد شده و از لایه زیر پوستی و کامبیوم تغذیه می‌کند. لارو با بوجود آوردن دالانهایی در ناحیه طوقه، قسمت‌های فوقانی و ضخیم ریشه، قسمتهای انتهایی تنه درخت را به سرعت به نابودی می‌کشاند. برخی اوقات به چوب نیز حمله می‌کند. منشاء عمده دالان‌ها طوقه درختان است و اکثر دالان‌های بالا رونده و پایین رونده از آنجا شروع می‌گردد. دالان‌هایی که به طرف بالا می‌روند (به علت اختلاف ساختمانی در بافت) در محل پیوند متوقف می‌گردند. لاروها معمولاً از محل انشعاب ریشه‌های اصلی پایین‌تر نمی‌روند. چهارسن لاروی دارد. دوره زندگی لاروسن آخر طولانی‌ترین آن است. در این سن تغذیه شدید می‌باشد. لاروها هر کجا از مسیر فعالیت خود که باشند برای شفیره شدن به ناحیه طوقه برمی‌گردند. دوره پیش شفیرگی 10 تا 14 روز و دوره شفیرگی 23 تا 27 روز است.
 
 

کنترل:
1ـ آبیاری منظم

2ـ قوی نگه داشتن درختان

3ـ جمع‌آوی حشرات کامل در باغهای کوچک در ساعات آفتابی از روی شاخه‌ها به خصوص در ساعات پیش از ظهر


Capnodis corbonaria

در تمام نقاط ایران به استثنای گیلان و مازندران انتشار دارد. میزبان آن بادام آهنی و وحشی، زردآلو و هلو می‌باشد. بادام وحشی میزبان مناسب آفت می‌باشد
________________________________________
سر خرطومی گیلاس
Rhynchites auratus

(Col.: Curculionidae)

این گونه به گیلاس، زردآلو، آلبالو و بادام وحشی خسارت می‌زند. رجبی آثار خسارت این حشره را روی گوجه در ناحیه قزوین مشاهده نموده است. به دو صورت خسارت می‌زند:

خسارت اول مربوط به حشره کامل می‌باشد که از جوانه‌ها، برگها و میوه‌ها تغذیه می‌نماید. تغذیه مستقیماً از عضو مورد حمله صورت گرفته و در این راستا قسمت مورد حمله از بیرون خروده می‌شود. تغذیه روی برگ، هم در حواشی و هم در پهنه آن انجام می‌گیرد. بدین شکل که لبه‌های برگ به طور نامنظم خرده شده و در پهنه هم سوراخهایی به اندازه و شکلهای مختلف ایجاد می‌گردد. تغذیه روی میوه گیلاس و زردآلو بسیار مشخص می‌باشد بدین صورت که دور تا دور آن گودالهای کوچک و بزرگی ایجاد می‌شود. حشره کامل برای تخمریزی با خرطوم خود در میوه گودالی ایجاد نموده و سپس تخم خود را کف آن گودال قرار می‌دهد. به عبارت دیگر تخمگذاری این آفت نیز خود نوعی خسارت محسوب می‌شود. خسارت عمده آفت مربوط به لارو بوده و چون به هسته حمله یم‌کند اغلب باعث ریزش میوه‌ها می‌گردد.

 

زیست‌شناسی

این حشره زمستان را به صورت لارو کامل در داخل هسته میوه‌های آلوده ریخته شده روی زمین یا در خاک سپری می‌کند. با مساعد شدن شرایط آب و هوا لارو تبدیل به شفیره شده و در بهار همزمان با تشکیل میوه حشره کامل ظاهر و بعد از کمی تغذیه از برگ، در گوشت میوه سوراخی ایجاد کرده و یک عدد تخم در سطح هسته قرار می‌دهد. حشره ماده پس از آن دیواره حفره را جویده و با قسمت‌های خرده شده روی تخم را می‌پوشاند و به این ترتیب مانع خشک شدن آن می‌گردد. تخم‌ها پس از یک یا دو هفته تفریخ شده و لاروهای جوان وارد هسته شده و سبب از بین رفتن آن می‌گردند. لارو پس از رشد کامل میوه را ترک کرده و در خاک تبدیل به شفیره می‌شود. این حشره یک نسل در سال دارد.
کنترل:

1. شخم عمیق در زیر درختان در پاییز و زمستان برای از بین بردن لاروهای زمستان گذران

2. استفاده از سموم تماسی پس از ریزش گلها(6-5روزبعد) برای از بین بردن حشرات کامل

3. اندوسولفان EC35% و 1.5 درهزار

4. دیازینون wp40% و 1در هزار

5. گوزاتیون EC20% و 2 درهزار
________________________________________
آفات مهم زیتون
سپردار بنفش زیتون
Parlatoria oleae

(Hom.: Diaspididae)

این حشره اگرچه برای اولین بار از روی درختان زیتون جمع‌آوری شده است ولی به عده زیادی از درختان میوه دانه‌دار، هسته‌دار، گیاهان زینتی و جنگلی حمله می‌نماید. این سپردار روی برگ، شاخه، تنه و میوه زندگی می‌کند و در محلی که خرطوم خود را در بافت گیاه فرو می‌نماید، کلروفیل گیاه میزبان از بین رفته و به جای آن لکه گرد و قرمز ارغوانی رنگی به وجود می‌آید. در روی تنه و سرشاخه محل تجمع شپشک‌ها، لکه‌های قهوه‌ای رنگ مشاهده می‌شود که تصور می‌رود یک نوع بیماری فیزیولوژیک باشد. این وضعیت روی میوه‌های مختلف نیز مشاهده می‌شود و اغلب ممکن است با علائم بیماریهای گیاهی خاص اشتباه شود. حمله و تغذیه این شپشک باعث ضعف درختان میوه و آماده شدن آنها برای حمله سوسکهای پوستخوار و سایر آفات درجه دوم می‌شود.

 

زیست‌شناسی و مشخصات

در نقاط معتدل سرد زمستان را به صورت پوره سن دو و در نواحی گرمتر به صورت حشرات کامل نابالغ در روی شاخه‌ها و تنه درختان به سر می‌برد. حشرات ماده به رنگ بنفش تیره، فاقد بال، پا و شاخک می‌باشند. بدن حشره را پولک خاکستری رنگی پوشانده است و جلد لاروی به رنگ قرمز در کنار سپر قرار دارد. حشرات ماده در اواخر فروردین ماه و اوایل اردیبهشت ماه شروع به تخم‌ریزی می‌کنند. دوره نشو و نمای جنینی حدود 20 روز می‌باشد. پس از آن پورهایی به رنگ ارغوانی روشن از تخم خارج می‌شوند که دارای شش پا و یک جفت شاخک مودار می‌باشند. سطح بدن نیز از موهای پراکنده پوشیده است. پوره‌ها به آسانی بوسیله باد منتقل می‌شوند. دوره زندگی بسته به شرایط فصل در حود 30 تا 50 روز است و 2 تا 3 نسل در سال دارد.

 

کنترل:

کفشدوزکهای شکارگر Col.: Coccinelidae

1- Chilocorus bipustulatus

2- Exochomus quadripustulatus

زنبورهای پارازیتوئید Hymenoptera: Aphelinidae

1- Fiscus testaceus

2- Aphytis proclia

3- Aphytis mytilaspidis

4- Aphytis chrysomphali var. mazandranica

5- Aphytis maculicornis

کنترل شیمیایی:

. مبارزه شیمیایی باید زمانی باشد که شپشک در مرحله Crawler باشد و 75% پوره‌های از زیر سپر خارج شده باشند.

1. آزینفوس متیل(گوزاتیون) EC20% و 2در هزار

2. اتیون EC47% و 1.5 درهزار

3. اتریمفوس(اکامت) EC50% و 1در هزار

4. کلرپیریفوس(دورسبان) EC40.8% و 1.5- 1 درهزار

5. روغن امولسیون شونده O 80% و 0.5 درصد

مبارزه زمستانه: این مبارزه اغلب در مورد گونه‌هایی عمل می‌شود که حشره به صورت پوره و یا حشره کامل می‌باشد. این روش در مورد شپشکهای زیر خانواده Lecaninae که دارای بدن بدون محافظ می‌باشند خیلی مؤثر است (مانند شپشک سیاه زیتون). سم‌پاشی زمستانه اواخر زمستان به صورت روغن‌پاشی (سموم روغنی Volk) پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل از بیداری درختان انجام می‌شود (روغن‌های زمستانه دارای هیدروکربن اشباع کمتری هستند).
________________________________________
شپشک نخودی

Eulecanium coryli

(Hom.: Coccidae)

حشره‌ای است که در حالت بلوغ نیم کروی و به رنگ قرمز براق می‌باشد. اندازه آن در حدود یک ماش یا کمی بزرگتر است. این حشره روی عده زیادی از درختان میوه دانه‌دار و هسته‌دار دیده می‌شود. درخت به برای این آفت میزبان بسیار مناسبی است. این حشره نیز با مکیدن شیره گیاهی باعث ضعف شدید درختان میزبان می‌گردد. از طرف دیگر ترشح عسلک دارد که باعث تجمع گرد و خاک در سطح تنه و سرشاخه و برگ درختان میزبان می‌گردد و در نتیجه باعث کاهش فعالیت‌های فیزیولوژیک درخت به خصوص کربن‌گیری و تنفس می‌گردد.


زیست‌شناسی

این حشره زمستان را به صورت پوره سن دو به سر می‌برد. این پوره پس از مدتی تغذیه در بهار تبدیل به حشره کامل ماده می‌شود و در این حالت به مرور بدن حشره ماده از سطح زیرین چروکیده شده و جلد شاخی حشره تبدیل به محفظه تخم می‌شود. اواخر خرداد ماه حشرات ماده شروع به تخمگذاری می‌کنند. این تخمها در اواسط تیرماه باز می‌شوند و پوره‌ها از زیر جلد ماده خارج شده و در سطح برگها، میوه‌ها و سرشاخه‌ها پراکنده می‌شوند و اغلب توسط باد به اطراف پراکنده می‌گردند. این حشره در سال فقط یک نسل دارد.کنترل:

به علت وجود عوامل کنترل کننده طبیعی مبارزه شیمیایی توصیه نمی‌شود. در صورت بالا بودن تراکم جمعیت آفت می‌توان سرشاخه‌های آلوده را قطعو معدوم نمود.

زنبورهای پارازیتوئید

Hymenoptera: Encyrtidae

Blastothrix brittanica

Habrolepis tergrigorianae

Hymenoptera: Aphelinidae

Archenomus bicolor

کنترل شیمیایی:

. مبارزه شیمیایی باید زمانی باشد که شپشک در مرحله Crawler باشد و 75% پوره‌های از زیر سپر خارج شده باشند.

1. آزینفوس متیل(گوزاتیون) EC20% و 2در هزار

2. اتیون EC47% و 1.5 درهزار

3. اتریمفوس(اکامت) EC50% و 1در هزار

4. کلرپیریفوس(دورسبان) EC40.8% و 1.5- 1 درهزار

5. روغن امولسیون شونده O 80% و 5/. درصد

مبارزه زمستانه: این مبارزه اغلب در مورد گونه‌هایی عمل می‌شود که حشره به صورت پوره و یا حشره کامل می‌باشد. این روش در مورد شپشکهای زیر خانواده Lecaninae که دارای بدن بدون محافظ می‌باشند خیلی مؤثر است (مانند شپشک نخودی). سم‌پاشی زمستانه اواخر زمستان به صورت روغن‌پاشی (سموم روغنی Volk) پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل از بیداری درختان انجام می‌شود (روغن‌های زمستانه دارای هیدروکربن اشباع کمتری هستند).
________________________________________
سپردار آسیایی گوجه
Tecaspis = Chionaspis asiatica

Hom.: Diaspididae, Diaspidini

در تمام نقاط ایران انتشار دارد. به تمام هسته‌دارها حمله می‌کند. برگ، ساقه و تنه درختان مذکور را مورد حمله قرار می‌دهد. طول سپر ماده‌های زمستان گذران 1 تا 5/1 میلیمتر، رنگ سپرهای پوره‌های سنین یک و دو نارنجی است. حشره ماده زرد مایل به نارنجی می‌باشد. سپر نر 9/0 میلیمتر و دو قسمتی می‌باشد.زیست‌شناسی

دو نسل در سال دارد. زمستان را به صورت پوره سن 2 و حشره کامل ماده بر روی شاخه و ساقه درختان میزبان به سر می‌برد. پوره‌های نسل تابستانه تقریباً همگی روی برگها متمرکز شده و تغذیه آنها از شیره برگ است. پوره‌های نسل زمستانه روی شاخه‌ها و تنه متمرکز می‌گردند. ماده‌های زمستان گذران همگی بارور هستند. در روی تنه و ساقه در زمستان نر دیده نمی‌شود.

 

کنترل شیمیایی:

. مبارزه شیمیایی باید زمانی باشد که شپشک در مرحله Crawler باشد و 75% پوره‌های از زیر سپر خارج شده باشند.

1. آزینفوس متیل(گوزاتیون) EC20% و 2در هزار

2. اتیون EC47% و 1.5 درهزار

3. اتریمفوس(اکامت) EC50% و 1در هزار

4. کلرپیریفوس(دورسبان) EC40.8% و 1.5- 1 درهزار

5. روغن امولسیون شونده O 80% و 5/. درصد
________________________________________
زنبور مغزخوار بادام

Eurytoma amygdalia

(Hym.: Eurytomidae)

زیست‌شناسی

زمستان را به صورت لاروهای کامل در داخل میوه‌های خشک شده در سطح زمین یا روی درخت می‌گذراند. لاروهی زمستان گذران معمولاً کمی قبل از تشکیل شدن شکوفه بادام تبدیل به شفیره می‌گردند. حشرات کامل مصادف با ریختن گلبرگها ظاهر شده و پس از مختصری تغذیه از شبنم و مایعات دیگر در داخل نسج میوه‌های تازه تشکیل شده تخم می‌گذراند. هر حشره ماده حدود 120 تا 150 عدد تخم می‌گذارد. تخم‌ها به فاصله 2 تا 3 هفته باز می‌شوند. لاروها پس از خروج از تخم با حفر تونلی خو را به دانه می‌رسانند و از دانه‌های در حال رشد تغذیه می‌کنند. دوره لاروی حدود 10 تا 11 ماه طول می‌کشد (تمام تابستان، پاییز، زمستان و قسمتی از بهار). این حشره بیش از یک نسل در سال ندارد ولی گاهی لاروهای کامل که دوران دیاپوز را می‌گذرانند ممکن است تا دو سال در داخل میوه‌های آلوده به حالت انتظار باقی بمانند.کنترل:

جمع آوری همگانی و معدوم نمودن میوه های آلوده روی درخت و زیر درخت
________________________________________
کنه دو نقطه‌ای یا کنه تار عنکبوتی (Two spotted mite)

Tetranychus urticae

(Acari: Tetranychidae)

بسیار پلی فاژ بوده و بیش از 150 گونه گیاه مانند سیب، گلابی، گوجه، گیلاس، هلو، بادام، گل سرخ، توت فرنگی، لوبیا، باقلا، شبدر، یونجه، پنبه، گیاهان زینتی، گیاهان خانواده کدوئیان، لیپائیان، بادمجانیان و غیرو را مورد حمله قرار می‌دهد. این کنه با تنیدن تار سطح برگ‌های میزبان را همراه با قشری مانند گرد و خاک می‌پوشاند. در کشت‌های زیر پلاستیک و گلخانه‌ها این تارها روی گیاهان زیاد دیده می‌شود. علائم خسارت به صورت لکه‌های خاکستری یا زرد در متن سبز برگها مشاهده می‌شود. گاهی برگها در اثر از دست دادن شیره گیاهی حول دمبرگ اصلی خمیده می‌شوند.


زیست‌شناسی

این کنه زمستان را به حالت ماده بالغ بارور در زیر پوست درختان میوه، بوته‌ها و گاهی داخل خاک، زیر کاه و کلش و برگهای افتاده به حالت دیاپوز می‌گذراند. کنه‌های زمستانی رنگ قرمز آجری دارند. در اوایل بهار رو علف‌های هرز تخمریزی می‌کنند و سپس گیاهان زراعی، زینتی و درختان میوه را مورد حمله قرار می‌دهند. هر کنه ماده 40 تا 80 عدد تخم می‌گذارد. تخمها بسته به درجه حرارت پس از 12 تا 15 روز تفریخ می‌شوند و پوره‌های کنه خرج می‌شوند و پس از سه نوبت پوست عوض کردن کامل می‌گردند. دوره زندگی یک نسل کامل کنه 15 تا 22 روز طول می‌کشد. چندین نسل در سال دارد.

کنترل:

1. رعایت اصول به زراعی و از بین بردن علف‌های هرز

2. بنزوکسی میت(سیترازون) EC20% و 1 درهزار

3. پروپارژیت(اومایت) EC57% ،، ،، ،،

4. بروموپروپیلات(نئورون) EC25% ،، ،، ،،

5. فن پیروکسی میت(ارتوس) sc5% و 5/. در هزارشته سبز و شته خالدار گردو
________________________________________
شته سبز و شته خالدار گردو

Chromaphis Juglandicola (Green walnut aphid)

Callipterus Juglandis(Dusty-veined aphid)

Hom:Aphididae

 

شته سبز با جثه کوچکتر و رنگ سبز یکنواخت در سطح زیرین برگها پراکنده است در حالی که شته خالدار با جثه درشت‌تر و لکه‌های نواری تیره در پشت، در سطح فوقانی برگ در طول رگبرگ میانی به طور ردیفی تغذیه می‌کند. در طول بهار و تابستان ماده‌های کامل معمولاً بالدارند و روی بالهای شته خالدار لکه‌های مشخص تیره در طول رگبالها و در پشت بدن پوره‌ها لکه‌های نواری تیره دیده می‌شود. این لکه‌ها در پوره‌های شته سبز خیلی کوچک بوده و یا اصلاً وجود ندارند. زمستان گذرانی به صورت تخم روی شاخه‌ها انجام می‌شود. تعداد نسل بستگی به درجه حرارت دارد.

کنترل:
زنبور پارازیتویئد شته سبز گردو

Trioxys pallidus (Hym.: Aphidiidae)

زنبور پارازیتوئید شته خالدار گردو

Praon sp. (Hym.: Braconidae)

در صورت نیاز به مبارزه شیمیایی:

1. تیومتون(اکاتین) EC60% و 1در هزار

2. اکسی دیمتون متیل EC25% و 1 درهزار

3. پیریمیکارب(پریمور) Df50% و 5/. درهزار
شپشک توت
________________________________________
شپشک توت

Pseudaulacaspis pentagona

(Hom: Diaspididae)

در سال 1344 سازمان صنایع نوغانی تعداد نهال توت از نوع کوکوزو (ژاپونی) برای پرورش کرم ابریشم از ایتالیا وارد نمود. با اینکه در گواهی بهداشت کشور مبدا عدم آلودگی به این آفت قید شده بود، ولی پس از انتقال نهالها به کسما، طاهر گوراب و لنگرود گیلان، آلودگی این نهال‌ها به شپشک توت به وسیله کارشناسان قرنطینه تشخیص و برای اولین بار انتشار آن در ایران اعلام گردید. در حال حاضر در استانهای گیلان مازندران و دشت مغان روی میزبانهای متفاوتی نظیر توت،‌هلو، گردو، کیوی و گیاهان غیر مثمره زیادی فعالیت دارد. شپشک مزبور جزء آفات قرنطینه داخلی است. به شاخه و ساقه درختان میزبان حمله کرده و به هیچ وجه روی برگ دیده نمی‌شود. دارای 3 نسل در سال بوده و زمستان را به صورت پوره سن سه می‌گذراند.

 

کنترل تلفیقی:
1. کنترل بیولوژیک

Encarsia berlesi (Hymenoptera: Brachoneidae)بصورت اختصاصی فعالیت می کند.

Aphytis proclia (Hymenoptera: Aphelinidae)

گونه اول پارازیتوئید داخلی ولی گونه دوم پارازیتوید خارجی می‌باشد. گونه اول علاوه بر ماده‌ها، پوره‌های سنین اولیه حشرات نر را نیز مورد حمله قرار می‌دهد. ولی گونه دوم فقط سن کامل ماده‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد.

2. هرس درختان آلوده

3. تنه بر کردن درختان از قسمتهای پایین انشعاب
سایت پلانت پاتولوژی
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم شهریور 1390ساعت 13:54  توسط مهندس  | 

پوسیدگی گلگاه گوجه

http://www.humeseeds.com/blsm_end_rot.jpg
http://www.allotment.org.uk/garden-diary/uploads/Image/blog-photos/blossom-end-rot-tomatoes.jpg
پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی : Blossom End Rot

علائم اولیه پوسیدگی گلگاه شامل لکه های آب سوخته روی گلگاه میوه های
رسیده یا در نزدیکی آن است . این لکه ها به سرعت رشد می کنند و ممکن است
به هم بپیوندند و نواحی آسیب دیده وسیعی را بوجود بیاورند. به علت خشک و
چروک شدن بافت ، سطح زخمها چروکیده و چرمی و به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه
در می آید. قسمتهای آسیب دیده معمولا مورد حمله پاتوژنهای ثانویه قرار می
گیرند که باعث پوسیدگی نرم و فساد میوه می گردند. در برخی مواقع بافتهای
داخلی بیرنگ شده و متلاشی می گردند بی آنکه علائم قابل مشاهده ای در سطح
میوه وجود داشته باشد.


پوسیدگی گلگاه عارضه ای است که با کمبود موقتی کلسیم موجود در گیاه مرتبط
است و با تغییرات رطوبتی خاک تشدید می شود . اگر میزان آب محدود باشد، رشد
گیاه کند می شود و متعاقبا جذب مواد غذایی نیز کاهش می یابد. این موضوع
باعث کاهش غلظت کلسیم در گیاه می گردد زیرا کلسیم توسط جریان آب در گیاه
جابجا می شود. به همین دلیل بخشهایی از گیاه که سریع تر تعرق می کنند،
بیشترین میزان کلسیم را دریافت می نمایند.این نواحی معمولا برگهای بزرگ
هستند که به خاطر اندازه شان تعرق زیادتری دارند. به این ترتیب میوه های
در حال رشد، کمترین میزان کلسیم مورد نیاز خود را دریافت می کنند. استرس
های رطوبتی ای که حتی در نتیجه پژمردگی های جزئی گیاه بوجود می آید، برای
ایجاد کمبود کلسیم کافی است. زمانی که رطوبت به حد مناسب می رسد، گیاه رشد
طبیعی خود را از سر می گیرد. ولی جذب کلسیم هنوز کند است و گیاهی که به
سرعت در حال بزرگ شدن است، کلسیم کافی برای رشد خود دریافت نمی کند.
کاربرد کودهای نیتروژنه به صورت آمونیوم نیز مستقیما بر جذب کلسیم در گیاه
گوجه فرنگی تاثیر می گذارد و باعث کاهش جذب کلسیم و تجمع آن در بافتهای
برگ گوجه فرنگی می گردد. در ضمن قطع شدن ریشه ها نیز باعث این عارضه می
شود.


میزان انتشار عارضه پوسیدگی گلگاه را می توان با فراهم کردن رطوبت یکنواخت
در مزرعه ( مثلا با استفاده از مالچ که هم باعث کنترل علفهای هرز می شود و
هم مزرعه نیازی به کلتیواتور زدن پیدا نمی کند که ریشه ها در اثر آن آسیب
ببینند ) و عدم مصرف زیاده از حد کودهای ازته کاهش داد. البته واریته های
مختلف گوجه فرنگی از نظر حساسیت با هم بسیار تفاوت دارند. هیچکدام از
واریته های حاضر تحمل کافی نسبت به این عارضه ندارند تا بتوان از آنها به
عنوان یک راه کنترلی استفاده کرد. در ضمن گزارش شده است که اسپری به موقع
میوه و شاخ وبرگ گوجه فرنگی با محلول رقیق شده کلرید کلسیم و تکرار آن،

مانع از پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی می شود

این بيماري يكي از بيماري‌هاي فيزيولوژيك‌گوجه فرنگي به شمار می‌رود. نشانه های بيماري به صورت ايجاد لكه‌هاي سياه در ابتدا به قطر1سانتي متر در نوك ميوه گوجه فرنگي درست در مقابل دم ميوه آشکار مي‌شود. اندازه اين لكه ها به تدريج بزرگ شده وپوست لكه، خشك شده وحالت چرمي به خود مي‌گيرد و رنگ آن از زرد روشن تا سبزمايل به سياه تغيير مي‌يابد. اگرچه عوامل گوناگونی در گسترش اين بيماري مؤثر است اماكمبود عنصركلسيم يكي ازعوامل اصلي به شمار مي‌رود. در انتهاي ميوه هاي جوان، ميزان كلسيم مورد نياز براي رشد سلول‌ها بسيار زياد است و در زماني كه ميوه در حال رشد سريع مي‌باشد دچاركمبودكلسيم مي‌گردد و در نتيجه بافت ميوه به شدت آسیب ديده و تخريب ميشود و به رنگ سياه تبديل مي‌گردد. براي پيشگيري از بروز اين بیماری قبل از رسيدن به مرحله بحراني بايد از زمان شروع ميوه‌دهي هر10 تا 12روز يك باربوته ها را با محلول 5 تا 5/5 در هزار كلروركلسيم يا 9 تا 10در هزار نيترات كلسيم محلول پاشي‌كرد.
+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم مرداد 1390ساعت 12:11  توسط مهندس  |